לוח האירועים בשוקי הכספים וההון בשנת 2004

ינואר

ריבית בנק ישראל
 • הריבית הופחתה ב-0.4 נקודות אחוז לרמה של 4.8%.


קרנות הפנסיה

 • הופסקה הנפקת איגרות החוב המיועדות לקרנות הפנסיה החדשות. נקבע כי האיגרות יונפקו  רק במידה שיתרתן לאחר ההנפקה הנוספת לא תעלה על 30% מנכסי הקרנות.
 • הכנסת אישרה בקריאה שלישית את העלאת גיל הפרישה: לאישה ל-64 ולגבר ל-67.


חברות הביטוח

 • הופעלה הרפורמה בענף הביטוח הכוללת הרחבת השקיפות והגילוי בתכניות הביטוח ושינוי בהרכבן של העמלות בענף.פברואר

ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.3 נקודות אחוז לרמה של 4.5%.מארס

ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.2 נקודות אחוז לרמה של 4.3%.


מכרזי "ריפו"

 • בנק ישראל החל לבצע עסקאות מסוג "ריפו" מול התאגידים הבנקאיים וחברי הבורסה לניירות ערך. במסגרת עסקאות אלה מוכר בנק ישראל מק"ם לשנה באמצעות מכרז במחיר אחיד וידוע מראש ושב ורוכש אותו כעבור שבועיים.


הבורסה לניירות ערך

 • הופעלו עושי שוק במסחר בנגזרים על שער האירו בבורסה בתל אביב.


אפריל

ריבית בנק ישראל

  • הריבית הופחתה ב-0.2 נקודות אחוז לרמה של 4.1%.


קרנות הפנסיה

 • פורסומו הוראות חדשות המסדירות את הפעלת קרנות הפנסיה החדשות כקרנות תשואה המאוזנות אקטוארית. נקבע הרכב חדש לדמי הניהול של הקרנות – 0.5% מנכסי  הקרן ועד 6% מהתשלומים השוטפים (לעומת 8% מהתשלומים לפני התיקון).
  הבורסה לניירות ערך
 • מסלקת המעו"ף של הבורסה לניירות ערך החלה להפעיל מערכת לבקרת ביטחונות (מב"ט) בזמן אמת למסחר בנגזרים. המערכת מחשבת את הביטחונות הנדרשים מחברי מסלקת המעו"ף במהלך המסחר, באופן רצוף לאורך כל יום המסחר ובזמן אמת, לעומת החישוב  שהתבצע עד כה פעם אחת ביום, לאחר תום המסחר.
  מאי


הבורסה לניירות ערך

 • הבורסה השיקה מערכת חדשה - "רצף מוסדיים" - למסחר באיגרות חוב לא-סחירות המונפקות למשקיעים מוסדיים (למעט קרנות נאמנות) ללא תשקיף. המערכת תאפשר למשקיעים המוסדיים לסחור באיגרות חוב אלה באמצעות מערכת מסחר נפרדת.יולי

מס הכנסה

 • נקבעה תקנה המחייבת השקעה בתעודות של סלי ניירות ערך המחקים מדדים בין-לאומיים, הנסחרות בבורסה בתל-אביב, במס בשיעור 15%. תחולת תקנה זו רטרואקטיבית מינואר 2004.
  אוגוסט

 • חוק ניירות הערךהכנסת אישרה תיקון לחוק ניירות הערך המסדיר את שינוי שיטת החיתום ואת האופן שבו יש להציע ניירות ערך לציבור.


קרנות נדל"ן (REIT)

 • תזכיר חוק קרנות הנדל"ן הוגש לכנסת על פי המלצות הוועדה להסדרת פעילות קרנות הנדל"ן בישראל. בין המלצות הוועדה: הקרנות שיוקמו ייסחרו בבורסה, רוב נכסיהן יושקעו בנדל"ן מניב, רוב רווחיהן יחולקו כדיבידנד והן יזכו בהטבות מס.


 • ספטמבר

  קרנות הפנסיה

 • פורסמו הוראות חדשות המפשטות את העברת הכספים בין קרנות הפנסיה החדשות.

 • הבורסה לניירות ערך

 • עם התפתחות שוק תעודות הסל בשנה האחרונה ולאור הניסיון שנצבר, אישר דירקטוריון הבורסה להנפיק גם תעודות סל על מדד של קרנות גידור, על סחורות ועל "תעודות בחסר" – תעודות המתפתחות באופן הפוך מהמדד המשמש עבורן נכס בסיס. כן אישר הדירקטוריון כללים החלים על חברות המנפיקות את תעודות הסל והוסיף דרישה להון עצמי מזערי.


 • נובמבר

  הרפורמה בשוק ההון

 • הממשלה אישרה את המלצות דוח בכר לרפורמה בשוק ההון שעיקרה הפרדת קופות הגמל  וקרנות הנאמנות מהבנקים. כן התקבלה בממשלה החלטה שצוות הכולל את מנכ"לי משרדי ראש הממשלה והאוצר יבחנו הצעות לשינויים בדוח ויגישו את המלצותיהם לראש הממשלה ולשר האוצר.

 • משקיעים מוסדיים

 • חברת "שערי ריבית" נבחרה, במכרז של משרד האוצר, להקים ולתפעל את מאגר שיעורי הריבית עבור קופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה. שיעורי הריבית ישמשו להיוון תזרימי המזומנים של הנכסים הלא-סחירים של משקיעים אלה - פיקדונות, הלוואות ואיגרות חוב לא-סחירות. המעבר לשערוך הנכסים הלא-סחירים של המשקיעים המוסדיים מתוכנן לאפריל 2005.

 • ניירות ערך מסחריים (נע"מ)

 • הכנסת אישרה את שינוי הגדרת המונח "נייר ערך מסחרי" בחוק ניירות הערך כך שהיא תכלול גם ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה. בכך הושווה מעמדם של ה"נע"מ" בשוק הסחיר ובשוק הלא-סחיר.
 • ועדת הכספים אישרה תיקון לתקנות ניירות הערך המקל על הנפקת ה"נע"מ"; בין היתר אופשרו הנפקות באמצעות תשקיף מדף.


 • דצמבר

  ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.2  נקודות אחוז לרמה של 3.9%.


 • ינואר 2005

  ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.2 נקודות אחוז לרמה של 3.7%.

 • מס הכנסה

 • במסגרת הרפורמה במס הכנסה על יחידים, שנכנסה לתוקף בחודש זה, הושוו שיעורי המס על רווחי ההון, ההכנסות מריבית וההכנסות מדיבידנד בניירות ערך זרים העומדים כיום על 35%, לאלה הנהוגים על ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. משמעותו של התיקון הוא תשלום מס בשיעור 15% על רווחי ההון וההכנסות מריבית על ניירות ערך זרים ושיעור מס של 25% על ההכנסות מדיבידנד. קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות אשר פטורות ממס על השקעה בניירות ערך ישראליים תהיינה פטורות ממס גם על השקעה בניירות ערך זרים.

 • חוק מילווה המדינה

 • הכנסת אישרה תיקון לחוק מילווה המדינה המאפשר את שילובם של עושי שוק בשוק איגרות החוב הממשלתיות.

 • ניירות ערך מסחריים (נע"מ)

 • בוטל מס הבולים החל על ההנפקה של "נע"מ" שאינם סחירים.


 • פברואר 2005


  ריבית בנק ישראל

 • הריבית הופחתה ב-0.2 נקודות אחוז לרמה של 3.5%.


 • לוח האירועים בשוקי הכספים וההון בשנת 2004 - הקובץ במלואו


  קישור לוידאו

  אזור אנכי 4
    
   
   
  אזור אנכי 3
   

  ללא כותרת

  ללא כותר תפריט Web Part
   
  אינפלציה בשנה האחרונה אפריל 2011 עד מרץ 20121.3%
  יעד אינפלציה 1% - 3%
   

  שערי חליפין יציגים

  שערי חליפין יציגים תפריט Web Part
   
  עדכון אחרון: 04/05/2012
  יחידות מטבע השער שינוי יומי
  דולר 3.7810 0.079%
  ליש"ט 6.1135 0.011%
  100 יין 4.7165 0.323%
  אירו 4.9654 0.083%
  נומינאלי אפקטיבי 0.049%
   
   
   
  © Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012