ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ המקומי

תקציר:

מהלך 2004 היה השקל יציב כנגד סל המטבעות: הוא פוחת ב­0.8% בלבד. זאת כתוצאה מייסוף מתון לעומת הדולר,   1/6%ופיחות של 6.2% לעומת האירו. השקל פוחת לעומת סל המטבעות גם במונחים ריאליים, משום שעלייתו של מדד המחירים לצרכן בישראל הייתה קטנה מאשר בשותפות הסחר העיקריות שלה.

במהלך חמשת החודשים הראשונים של השנה פוחת השקל לעומת הדולר. רמתו הגיעה ל-4.634  מול הדולר באמצע מאי, על רקע התאמת תיקי נכסים על ידי תושבי ישראל,  שהפכו השקעות שקליות להשקעות במטבע חוץ במהלך ינואר ופברואר,  ועל רקע מכירות נטו של שקלים כנגד מטבע חוץ על ידי המוסדות הפיננסיים הזרים במארס, באפריל ובתחילת מאי.

ממאי ועד סוף השנה התחזק השקל לעומת הדולר,  כתוצאה ממגמת ההיחלשות של הדולר בעולם. בסוף השנה היה השער היציג של השקל  4.308 לעומת הדולר. גורמים נוספים שתמכו בשקל מול הדולר במהלך השנה הם: הערכה כי הסביבה הגיאו­פוליטית השתפרה והרגיעה היחסית במצב הביטחוני, גידול ההשקעות הזרות בישראל, התרחבות בשוקי ההון הגלובליים, גידול הפעילות המקומית, שנתמך בצמיחה גלובלית מתמשכת, שיפור במשמעת התקציבית¬ עודף בחשבון השוטף וירידה בפרמיות סיכון האשראי בעולם.

מהשוואה בין­לאומית עולה, כי שיעור הייסוף של השקל לעומת הדולר היה קטן במידה ניכרת מזה של מטבעות אחרים, של מדינות מפותחות ומתפתחות. סיבות אפשריות לכך הן שיעור הריבית הנמוך בישראל, פער הריבית הצר לעומת הדולר,  שנבע ממנו,  והתנודתיות הנמוכה בשער החליפין של השקל מול הדולר.
המסחר בשוק השקל­מטבע חוץ ב-2004 התאפיין ביציבות, הן בהשוואה לשנים קודמות והן בהשוואה למסחר במטבעותיהן של מדינות מתפתחות אחרות. הדבר בא לידי ביטוי בשער שקל­דולר יציב, בירידת התנודתיות של שער החליפין לשיעור של  4.3%  לעומת 7.5% בשנת 2003, בטווח הצר של המסחר בשקל­דולר, ובהקטנת מירווח הקנייה­מכירה הבין­בנקאי ­ מ-0.6 אגורה ב-2003 ל-0.45 אגורה ב-2004.
נפח המסחר היומי הממוצע בשוק השקל­מטבע חוץ הסתכם ב- 2004 ב-1.65 מיליארדי דולרים ­ ירידה בשיעור זניח לעומת 1.68 מיליארדים ב­2003. הייתה זו השנה הראשונה מאז תחילת המסחר הדו­צדדי שבה נפח המסחר היומי הממוצע לא גדל. נפח המסחר היומי הממוצע בעסקות ההמרה הצטמצם בשנת 2004 עד ל-722  מיליוני דולרים, לעומת  748  מיליונים ב-2003 ו-827 מיליונים ב-2002 ­ ירידה המיוחסת כמעט בלעדית להצטמצמות הפעילות הבין ­בנקאית.

ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ המקומי - הקובץ במלואו