נתונים משלימים לנספח הסטטיסטי

המחירים​ ​קובץ Excel
לוח - 1.1(1)​ מדד המחירים לצרכן, מדדים נגזרים- ממוצע תקופתי, 1965 עד 2003​ xls​
לוח - 1.1(2)​ מדד המחירים לצרכן, מדדים נגזרים - במשך התקופה, 1965 עד 2003​ xls​​
לוח - 1.2(1)​ מדד המחירים לצרכן, עשר קבוצות נבחרות - ממוצע תקופתי, 1965 עד 2003​ xls​​
לוח - 1.2(2)​ מדד המחירים לצרכן, עשר קבוצות נבחרות - במשך התקופה, 1965 עד 2003​ xls​​
לוח - 1.3(1)​ מחירי החשבונאות הלאומית - ממוצע תקופתי, 1965 עד 2003​ xls​​
לוח - 1.3(2)​ מחירי החשבונאות הלאומית - במשך התקופה, 1965 עד 2003​ xls​​
לוח - 1.4(1)​ מדדי מחירים נבחרים - ממוצע תקופתי, 1965 עד 2003​ xls​​
לוח - 1.4(2)​ מדדי מחירים נבחרים - במשך התקופה , 1965 עד 2003​ xls​​
 

 

מאזן התשלומים​ ​קובץ Excel
לוח - 2.1(1) אינדיקטורים להתפתחויות במאזן התשלומים, 1981 עד 2003​ xls​
לוח - 2.1(2)​ אינדיקטורים להתפתחויות במאזן התשלומים, 1981 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.2​ מאזן התשלומים, 1980 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.3(1)​ היבוא האזרחי: חשבון הסחורות, השירותים וגורמי היצור (למעט גורמי יצור הון), 1977 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.3(2)​ היצוא: חשבון הסחורות, השירותים וגורמי היצור (למעט גורמי יצור הון),
1977 עד 2003​
xls​​
לוח - 2.4(1)​ יצוא הסחורות לפי ענפים - השינוי במחיר, 1977 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.4(2)​ יצוא הסחורות לפי ענפים - השינוי הכמותי, 1977 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.5(1)​ היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - השינוי במחיר, 1977 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.5(2)​ היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - השינוי במחיר, 1977 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.5(3)​ היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - השינוי הכמותי, 1977 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.5(4)​ היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - השינוי הכמותי, 1977 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.7​ שיעור השינוי בנפח הסחר (ללא יהלומים) - על פי מקור היבוא ויעד היצוא, 1990 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.8(1)​ יבוא הסחורות (למעט יבוא ביטחוני ישיר) לפי ייעודים - השינוי במחיר, 1977 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.8(2)​ יבוא הסחורות (למעט יבוא ביטחוני ישיר) לפי ייעודים- השינוי הכמותי, 1977 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.9​ מיסוי היבוא בישראל, 1988 עד 2001​ xls​​
לוח - 2.10(1)​ חשבון השירותים וגורמי הייצור - יבוא, 1977 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.10(2)​ חשבון השירותים וגורמי הייצור - יצוא, 1977 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.11​ ההעברות החד-צדדיות, 1980 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.12​ החשבון הפיננסי , 1980 עד 2003​ xls​​
 לוח - 2.13​ תנועות הון לזמן ארוך ובינוני, 1980 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.14​ הנכסים וההתחייבויות של המשק הישראלי לחוץ לארץ, 1980 עד 2003​ xls​​
לוח - 2.15​ אינדיקטורים לנטל החוב החיצוני, 1980 עד 2003​ xls​​
 
שוק הכספים​ ​קובץ Excel
לוח - 3.1(1)​ מצרפים נבחרים של נכסים פיננסיים - היתרה הממוצעת 1974 עד 2003​ xls​
לוח - 3.1(2)​ מצרפים נבחרים של נכסים פיננסיים - היתרה לסוף התקופה, 1974 עד 2003​ xls​​
לוח - 3.2(1)​ בסיס הכסף והנכסים הכספיים של הציבור - יתרה לסוף התקופה, 1977 עד 2003​ xls​​
לוח - 3.2(2)​ בסיס הכסף והנכסים הכספיים של הציבור - יתרה לסוף התקופה, 1977 עד 2003 (המשך 1)​ xls​​
לוח - 3.2(3)​ בסיס הכסף והנכסים הכספיים של הציבור - יתרה לסוף התקופה, 1997 עד 2003 (המשך 2)​ xls​​
לוח - 3.3(1)​ האשראי לציבור ממערכת הבנקאות המסחרית ומהבנקים למשכנתאות - היתרה הממוצעת, 1978 עד 2003​ xls​​
לוח - 3.3(2)​ האשראי לציבור ממערכת הבנקאות המסחרית ומהבנקים למשכנתאות -היתרה לסוף התקופה, 1981 עד 2003​ xls​​
לוח - 3.4​ האשראי הבנקאי לציבור והאשראי הישיר מחו"ל , 1975 עד 2003​ xls​​
לוח - 3.5(1)​ האינפלציה, שער החליפין ושיעורי הריבית האפקטיבית, 1975 עד 2003​ xls​​
לוח - 3.5(2)​ האינפלציה, שער החליפין ושיעורי הריבית האפקטיבית, 1997 עד 2003 (המשך)​ xls​​
לוח - 3.6(1)​ המקורות לשינויים בבסיס הכסף, 1976 עד 2003 (מיליוני ש"ח)​ xls​​
לוח - 3.6(2)​ המקורות לשינויים בבסיס הכסף, 1976 עד 2003 (אחוזי תוצר)​ xls​​
לוח - 3.7​ הגירעון המקומי של הסקטור הציבורי (על בסיס קופה) ואופן מימונו; השינוי במאזן המאוחד של הממשלה ובנק ישראל, 1992 ועד 2003​ xls​​
 

פרק ג' - תקציב המדינה והממשלה הרחבה
(מעודכן לאוגוסט 2004)​
קובץ Excel​
לוח ג-1​ התפתחות גירעון הממשלה, הכנסותיה והוצאותיה, 1997 עד 2003​ xls​
לוח ג-5​ סדרי העדיפויות בהוצאות הממשלה, 1997 עד 2003​ xls​​
לוח ג-8​ הרכיבים העיקריים של הכנסות הממשלה הרחבה והוצאותיה, 1994 עד 2003​ xls​​
לוח ג-9​ רכיבי הגידול במשקל ההוצאה הציבורית בתוצר, 2000 עד 2003​ xls​​
לוח ג-11​ הגירעון הכולל, הגירעון ללא ריבית ונטל החוב של הממשלה הרחבה בישראל ובמדינות OECD, 1992 עד 2003 ​ xls​​
לוח ג-14​ הגירעון מנוכה המחזור של הממשלה הרחבה, 1999 עד 2003​ xls​​
לוח ג-15​ שיעורי הגידול של ההוצאה הציבורית בישראל, 1994 עד 2003​ xls​​
לוח ג-17​ הכנסות והוצאות הממשלה (נטו) בשנת 2003 ובתקציב 2004​ xls​​