שוק ההון

קובץ Excel​ ​קובץ PDF
לוח ג'- נ'- 1​ התפתחות תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור, מיון לפי סוגי הצמדה, 1999 עד 2003​ xls​ pdf​
לוח ג'- נ'- 2(1)  תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 2(2) תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור, 1999 עד 2003 (המשך)​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 3 ההתפלגות של החזקת המניות החופשיות, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 4 ההתפלגות של החזקת אגרות החוב הפרטיות הסחירות, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 5 ההתפלגות של החזקת אגרות החוב הסחירות, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 6  ההתפתחות של קרנות הנאמנות, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 7 ההתפתחות של קרנות הנאמנות המתמחות במדד ומוטות מדד, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 8  ההתפתחות של קרנות הנאמנות המתמחות באיגרות חוב, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 9  ההתפתחות של קרנות הנאמנות המתמחות באיגרות חוב של המדינה75%, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 10 ההתפתחות של קרנות הנאמנות המתמחות במטבע חוץ ומוטות מטבע חוץ, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 11  ההתפתחות של קרנות הנאמנות לתושבי חו"ל וקרנות חוץ לארץ, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 12 ההתפתחות של קרנות הנאמנות המתמחות במניות ומוטות מניות, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​
לוח ג'- נ'- 13 ההתפתחות של קרנות הנאמנות המעורבות, 1999 עד 2003  ​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 14  ההתפתחות של קרנות הנאמנות המוטות והמתמחות בנכסים לא- צמודים, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 15 ההתפתחות של קרנות הנאמנות הגמישות, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 16 ההתפתחות של קרנות הנאמנות מגן וחשיפה, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 17 הרכב תיק הנכסים והפעילות של קרנות הנאמנות לפי קבוצות התמחות, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 18 ההתפתחות של קרנות הנאמנות לפי מנהלים, 2002 ו- 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 19 הרכב תיק הנכסים של קופות הגמל והפיצויים, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 20 הרכב תיק הנכסים של קרנות ההשתלמות, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 21 הרכב תיק הנכסים של קופות הפנסיה הותיקות, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 22 הרכב תיק הנכסים של קופות הפנסיה החדשות הכלליות, 2001 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 23 הרכב תיק הנכסים של קופות הפנסיה החדשות המקיפות, 2001 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 24 המקורות והשימושים של קופות הגמל והפיצויים, 1999 עד 2003 ​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 25 המקורות והשימושים של קרנות ההשתלמות, 1999 עד 2003  ​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 26  המקורות והשימושים של קופות הפנסיה הותיקות, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 27 המקורות והשימושים של קרנות הפנסיה החדשות הכלליות, 2001 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 28 המקורות והשימושים של קרנות הפנסיה החדשות המקיפות, 2001 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 29   הרכב תיק הנכסים של התוכניות לביטוח חיים "מבטיחת תשואה" , 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 30 הרכב תיק הנכסים של התוכניות לביטוח חיים "משתתפת ברווחים ", 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 31  שוק המלוות קצרי המועד, 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 32 תוצאות המכרזים במלווה קצר מועד, 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 33  שוק התשואות במלווה קצר מועד ובנכסים מקבילים, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 34 יתרות מק"ם ליום 31.12.2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 35 גיוס ההון נטו של המגזר הציבורי והמגזר הפרטי באמצעות שוק ההון , 2002 ו-2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 36 גיוס ההון של המגזר הציבורי באמצעות אגרות חוב והפקדות, 2002 ו-2003 ​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 37  תחזית התשלומים החודשיים של אגרות החוב הסחירות וההפקדות של המגזר הציבורי, 2004 עד 2006​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 38 מכרזים באגרות חוב ממשלתיות, 2003 xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 39 הנפקת אג"ח של הסקטור הפרטי, 2000 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 40  הנפקת מניות וניירות ערך בני המרה לציבור ולמשקיעים מוסדיים בישראל, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 41  הנפקת מניות וניירות ערך בני המרה לפי הענף המנפיק, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 42 התפתחות השערים באיגרות החוב הנסחרות בבורסה לפי סוגי ההצמדה, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 43 התפתחות השערים באיגרות החוב הנסחרות בבורסה, לפי תקופות לפדיון ולפי סוגי ההצמדה, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 44 התפתחות שערי המניות ושערי ניירות הערך הניתנים להמרה במניות בבורסה, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 45 שיעורי התשואה הריאלית לפדיון של איגרות החוב הצמודות למדד בריבית קבועה ("שגיא" ו "גליל"), 1999 עד 2003​ xls pdf​​
לוח ג'- נ'- 46  שיעורי התשואה הריאלית לפדיון של איגרות החוב הצמודות למדד בריבית משתנה ("כפיר" ו"כפיר חדש"), 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 47 שיעורי התשואה הדולרית לפדיון של איגרות החוב הצמודות לדולר בריבית משתנה ("גלבוע"), 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 48 שיעורי התשואה הנומינלית לפדיון של איגרות חוב הלא צמודות בריבית ניידת (גילון וגילון חדש), 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 49 שיעורי התשואה הנומינלית לפדיון של איגרות חוב הלא צמודות בריבית קבועה (שחר), 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 50 מחזורים יומיים ממוצעים של עסקאות בבורסה ומחוצה לה, 1999 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 51  התפתחות התשואות וסטיית התקן של התשואה בנכסים הכספיים הסחירים, 2001 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 52 עסקאות של המערכת הבנקאית באופציות ובחוזים עתידיים שקל/ מט"ח, 2002 ו-2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 53 עסקאות של המערכת הבנקאית באופציות ובחוזים עתידיים על מדד המחירים לצרכן, 2002 ו- 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 54 נתוני מסחר באופציות מעו"ף על מדד מעו"ף 25, 2002 ו-2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 55 המסחר באופציות מעו"ף על מדד המעו"ף - 25, התפלגות באחוזים לפי אופציות רכש ומכר, 2002 ו- 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 56  נתוני מסחר באופציות מעו"ף על שער הדולר, 2002 ו-2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 57  נתוני המסחר באופציות מעו"ף על שער הדולר, התפלגות באחוזים לפי אופציה רכש ומכר, 2002 ו- 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 58 תוצאות מכרזי האופציות לרכישת דולרים לשלושה חודשים, 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 59 תוצאות מכרזי האופציות למכירת דולרים לשלושה חודשים, 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 60   תוצאות מכרזי האופציות לרכישת דולרים לשישה חודשים, 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 61  ריכוז תוצאות המכרזים למסירה עתידית של המילווה קצר המועד ל-91 ימים, 2002 ו- 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ג'- נ'- 62 ריכוז תוצאות המכרזים למסירה עתידית של המילווה קצר המועד ל-364 ימים, 2002 ו-2003  ​ xls​​ pdf​​