פרק ד' - השווקים הפיננסיים ומקורות המימון לפעילות במשק

28/03/2018
​​

​​​​​

​​

קובץ Excel​

​קובץ PDF

לוח ד'- נ'- 1​​​

תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור, לפי סוגי הצמדה, 2012 עד 2017 ​

xls​

pdf​

לוח ד'- נ'- 2

תיק הנכסים הכספיים ש​​​​בידי הציבור, 2012 עד 2017​

xls​

לוח ד'- נ'- 3​

תיק הנכסים ש​ל הציבור, לפי סוג הנכס, 2012 עד 2017 ​

​x​​ls​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 4​

התפלגות תיק הנכסים של הציבור על פי הטווחים, 2012 עד 2017 ​

xls​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 5​​

תיק הנכסים של הציבור, לפי הסחירות, 2012 עד 2017​

xls​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 6​​

התפתחות תיק הנכסים של הציבור לפי ההרכב המוסדי, 2012 עד 2017 ​

xls​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 7​​

המניות החופשיות לפי המחזיק, 2012 עד 2017​

xls​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 9​​

ערך השוק של איגרות החוב הסחירות והמילווה קצר המועד, 2012 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 10​​

איגרות החוב הסחירות הממשלתיות לפי המחזיק, 2012 עד 2017

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 11​​

איגרות החוב הפרטיות הסחירות לפי המחזיק, 2012 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 12​​

מילווה קצר מועד לפי המחזיק, 2012 עד 2017 ​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 13

ההתפלגות של החזקת תעודות סל, 2012 עד 2017 ​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 14​​

החזקות הציבור בתעודות סל, התפלגות לפי אזורי השקעה, 2012 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 15​​

ההשקעות נטו של הציבור בתעודות סל, לפי אזורי השקעה, 2012 עד 2017 ​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 16​​

תעודות הסל על מדדי אג"ח בישראל, 2012 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 17​​

הנכסים של קרנות הנאמנות, 2012 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 18​​

הנכסים של קרנות הנאמנות לפי קבוצת התמחות, 2012 עד 2017 ​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 19​​

המקורות לפעילות של קרנות הנאמנות לפי קבוצת התמחות, 2012 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 20​​

שיעור התשואה הנומינלי של קרנות הנאמנות לפי קבוצת התמחות, 2012 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 21​​

הרכב תיק הנכסים של קופות הגמל והפיצויים, 2013 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 22​​

הרכב תיק הנכסים של קרנות ההשתלמות, 2013 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 23​​

הרכב תיק הנכסים של קופות הפנסיה הוותיקות, 2013 עד 2017​

xls​​

pdf

לוח ד'- נ'- 24​​​

הרכב תיק הנכסים של קרנות הפנסיה המקיפות החדשות, 2013 עד 2017 ​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 25​​

הרכב תיק הנכסים של קרנות הפנסיה הכלליות החדשות, 2013 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 26​​​

המקורות והשימושים של קופות הגמל והפיצויים, 2013 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 27​​​

המקורות והשימושים של קרנות ההשתלמות, 2013 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 28​​​

המקורות והשימושים של קופות הפנסיה הוותיקות, 2013 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 29​​​

המקורות והשימושים של קרנות הפנסיה החדשות הכלליות, 2013 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 30​

המקורות והשימושים של קרנות הפנסיה החדשות המקיפות, 2013 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 31​​​

הרכב תיק הנכסים של התוכניות לביטוח חיים "מבטיחות תשואה", 2013 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 32​​​

הרכב תיק הנכסים של התוכניות לביטוח חיים "משתתפות ברווחים", 2013 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 33​​​

נכסי המשקיעים המוסדיים לפי סחירות, 2017 ​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 34​​​​

התפלגות הנכסים השקליים של המשקיעים המוסדיים, 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 35​​​

הרכב תיק הנכסים של המשקיעים המוסדיים, 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 36​​​

התפלגות נכסי המשקיעים המוסדיים לפי סוג הצמדה, 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 37​

שוק המילוות קצרי המועד, 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 38​​​

תוצאות המכרזים במילווה קצר מועד, 2017 ​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 40​

יתרות המילווה קצר המועד, 29.12.2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 44​

שיעור התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתיות צמודות מדד בריבית קבועה, 2012 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 46​

שיעור התשואה הנומינלית לפדיון של איגרות החוב הממשלתיות הלא-צמודות בריבית קבועה, 2012 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 47​​​

שיעור התשואה הנומינלית השנתית לפדיון במילווה קצר מועד, 2012 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 49​​​

הנכסים וההתחייבויות של המגזר העסקי הלא פיננסי, 2001 עד 2016

xls​​

pdf​​

לוח ד'- נ'- 50​

הנכסים וההתחייבויות של משקי הבית, 2001 עד 2016​

xls​​

pdf​​

לוח ד'-נ'- 51 (1)​​​

החברות הבורסאיות - התשואה על ההון, 1995 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'-נ'- 51 (2)

החברות הבורסאיות - מכפיל הרווח, 1995 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'-נ'- 51 (3)

החברות הבורסאיות - היחס בין ערך השוק לתזרים המזומנים מהפעילות השוטפת, 1995 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'-נ'- 51 (5)

החברות הבורסאיות - הרווח הנקי כאחוז מההכנסות, 1995 עד 2017 ​

xls​​

pdf​​

לוח ד'-נ'- 52 (1)​

החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי, יתרות, 1999 עד 2017​

xls​​

pdf​​

לוח ד'-נ'- 52 (2)​

החוב של המגזר העסקי ושל משקי הבית, יתרות, 1999 עד 2017​

xls​​

pdf​​

 

 ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​