איורים של הסקירה השנתית 2012

03/07/2013

מס' איור
שם איור
Excel
PDF
איור א'-1
שיעורי השינוי השנתיים בתמ"ג- בישראל, במדינות המפותחות והמתפתחות
איור א'-2
מדדי מניות הבנקים- בישראל, בארה"ב ובאירופה
איור א'-3
מבנה מערכת הבנקאות הישראלית וההשקעות בחברות המוחזקות העיקריות
איור א'-4
מדד הרפינדל ומדד נתח השוק של שני הבנקים הגדולים
איור א'-5
השוואה בין-לאומית: מדד הרפינדל במדינות האיחוד האירופי
איור א'-6
יחס האשראי לציבור לפיקדונות הציבור ויחס האשראי לציבור לסך הנכסים
איור א'-7
שיעור הגידול בתוצר הנומינלי, שיעור הגידול באשראי המאזני לציבור ויחס האשראי לתוצר
איור א'-8
השוואה בין-לאומית: סך נכסי מערכת הבנקאות ביחס לתוצר המקומי הגולמי במדינות האיחוד האירופי ובישראל
איור א'-9
שיעור השינוי השנתי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים
איור א'-10
התפלגות יתרת האשראי המאזני
איור א'-11
מרווח התשואות בין אג"ח חברות לאג"ח ממשלתיות צמודות למדד, לפי ענפים
איור א'-12
יחס ההוצאה להפסדי אשראי לסך האשראי המאזני
איור א'-13
הדירוג הממוצע של סיכון האשראי לפי ענפי המשק
איור א'-14
היצע האשראי הבנקאי והחוץ- בנקאי למגזר העסקי
איור א'-15
הביצועים החודשיים של ההלוואות למטרת מגורים
איור א'-16
מדד EDF של החברות העסקיות בישראל
איור א'-17
יתרת סיכון האשראי של 100 הלווים הגדולים בסך יתרת סיכון האשראי
איור א'-18
תיק ניירות הערך- גודלו והרכבו
איור א'-19
יחס הון הליבה ויחס הלימות ההון הכולל
איור א'-20
השוואה בין-לאומית: היחס בין ההון העצמי לסך הנכסים במדינות OECD
איור ת'-1
תוצאות מבחן הקיצון המאזני המקרו-כלכלי
איור א'-21
התשואה להון (ROE) לאחר מס
איור א'-22
רכיבי הרווח לפני מסים וסך כל הרווח ביחס לנכסים
איור א'-23
המרווח הפיננסי
איור א'-24
השוואה בין-לאומית: יחס היעילות במערכות הבנקאות במדינות OECD
איור א'-25
השוואה בין-לאומית: שיעור הוצאות השכר בסך ההוצאות התפעוליות והאחרות, מערכות הבנקאות במדינות OECD
איור א'-26
השוואה בין-לאומית: עלות ליחידת תפוקה במערכות הבנקאות במדינות אירופה
איור א'-27
התפלגות הרווח הנקי בין מגזרי הפעילות הקלסיים
איור נ'-א'-1
התשואה להון המותאמת לסיכון
איור ב'-1
מספר הפניות והתלונות ושיעור התלונות המוצדקות
איור ב'-2
מספר הלקוחות המוגבלים
איור ב'-3
מספר החשבונות המוגבלים