איורים של הסקירה השנתית לשנת 2013

01/07/2014

מספר

האיור​

​שם האיור

​קובץ

Excel

​קובץ

PDF

איור א'-1 שיעורי השינוי השנתיים בתמ"ג- בישראל, במדינות המפותחות ובמדינות המתפתחות xls​ pdf​
איור א'-2 מדד תל אביב 100 ומדד מניות הבנקים xls​​ pdf​
איור א'-3 המבנה של מערכת הבנקאות הישראלית pdf​
איור א'-4 מדד הרפינדל- הירשמן ומדד נתח השוק של שני הבנקים הגדולים xls​​ pdf​
איור א'-5 השוואה בין לאומית: מדד הרפינדל-הירשמן xls​​ pdf​
איור א'-6 היחס בין האשראי לציבור לפיקדונות הציבור והיחס בין האשראי לציבור לסך הנכסים xls​​ pdf​
איור א'-7 תיק ניירות הערך- גודלו והרכבו xls​​ pdf​
איור א'-8 השוואה בין-לאומית: סך הנכסים של מערכת הבנקאות ביחס לתוצר המקומי הגולמי xls​​ pdf​
איור א'-9 שיעור השינוי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים xls​​ pdf​
איור א'-10 ההתפלגות של יתרת האשראי המאזני xls​​ pdf​
איור א'-11 שיעור הגידול בתוצר העסקי הנומינלי, שיעור הגידול באשראי הבנקאי העסקי ויחס האשראי לתוצר העסקי הנומינלי xls​​ pdf​
איור א'-12 מרווח התשואות בין אג"ח חברות לאג"ח ממשלתיות צמודות למדד, לפי ענפים xls​​ pdf
איור א'-13 הדירוג הממוצע של סיכון האשראי לפי ענפי המשק xls​​ pdf​
איור א'-14 שיעור ההוצאה להפסדי אשראי בסך האשראי המאזני לענף xls​​ pdf​
איור א'-15 התפלגות הסיכון של ביצועי המשכנתאות לפי חיתוכים של LTV  ו-PTI xls​​ pdf​
איור 1 משקל הביצועים של ההלוואות למטרת מגורים, לפי מגזרי הצמדה ומסלולי ריבית xls​​ pdf​
איור 2 ממוצע הביצועים של ההלוואות למטרת מגורים ומדד מחירי הדירות xls pdf​
איור 3 היחס בין יתרת ההלוואות לדיור להכנסה הפנויה xls​​ pdf​
איור 4 התפלגות הביצועים של ההלוואות למטרת מגורים לפי שיעורי המימון xls​​ pdf​
איור 5 התפלגות הביצועים של ההלוואות למטרת מגורים לפי שיעור ההחזר מההכנסה xls​​ pdf​
איור 6 התקופה הסופית הממוצעת לפירעון של ביצועי ההלוואות למטרת מגורים, לפי מגזרי הצמדה ומסלולי ריבית xls​​ pdf​
איור א'-16 מדד EDF של החברות העסקיות בישראל xls​​ pdf​
איור א'-17 שיעורה של יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בסך האשראי בהתאם לסוג ההפרשה xls​​ pdf​
איור א'-18 השוואה בין-לאומית: משקל האשראי הפגום והאשראי בפיגור של 90 יום ומעלה בסך האשראי לציבור xls​​ pdf​
איור א'-19 יתרת סיכון האשראי של 100 הלווים הגדולים, בסך יתרת סיכון האשראי xls​​ pdf​
איור א'-20 יתרת סיכון האשראי של 100 הלווים הגדולים וההתפלגות של דירוג הסיכון הפנימי שלהם xls​​ pdf​
איור א'-21 יחס הון הליבה xls​​ pdf​
איור א'-22 השוואה בין-לאומית: חלקם של נכסי הסיכון בסך הנכסים xls​​ pdf​
איור א'-23 השוואה בין-לאומית: יחס הון רובד 1 ויחס המינוף xls​​ pdf​
איור א'-24 השוואה בין-לאומית: משקל האשראי הפגום והאשראי בפיגור של 90 יום ומעלה בסך ההון העצמי xls​​ pdf​
איור א'-25 התשואה להון (ROE) לאחר מס xls​​ pdf​
איור א'-26 המרווח הפיננסי xls​​ pdf​
איור א'-27 השוואה בין-לאומית: יחס היעילות xls​​ pdf​
איור א'-28 השוואה בין-לאומית: הוצאות השכר (וההוצאות הנלוות) בסך ההוצאות התפעוליות והאחרות xls​​ pdf​
איור א'-29 מבחן קיצון אחיד - נתונים מקרו-כלכליים היסטוריים והתפתחות התרחישים xls pdf​
איור א'-30 מבחן קיצון אחיד - התפתחות יחס הון הליבה xls​​ pdf​
איור א'-31 מבחן קיצון אחיד - התפתחות התשואה להון xls​​ pdf​
איור נ'- א'-1 הממוצע השנתי של התשואה להון (ROE) המותאמת לסיכון xls​​ pdf​
איור ב'-1 מספר הפניות והתלונות ושיעור התלונות המוצדקות xls​​ pdf​
איור ב'-2 התפלגות הפניות לפי נושאים xls​​ pdf​
איור ב'-3 מספר הלקוחות המוגבלים xls​​ pdf​
איור ב'-4 מספר החשבונות המוגבלים xls​​ pdf​
נספח​ המבנה הארגוני של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ppt pdf​