איורים של הסקירה השנתית לשנת 2015

13/06/2016

​ 

​מס' האיור ​שם האיור Excel​ ​Pdf
איור א'-1​ שיעורי השינוי השנתיים בתמ"ג – בישראל, במדינות המפותחות ובמדינות המתפתחות, 2005 עד 2015 xls​ pdf
איור א'-2​ שיעורי השינוי השנתיים בתמ"ג – בישראל, במדינות המפותחות ובמדינות המתפתחות, 2005 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-3​ התפלגות הנכסים של מערכת הבנקאות לפי קבוצות בנקאיות, דצמבר 2015 xls​​ pdf​
איור א'-4​ מספר הסניפים, סך המערכת הבנקאית, 2004 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-5​ התפתחות מספר הסניפים לפי מגזרי האוכלוסייה, סך המערכת הבנקאית, 2004 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-6.1 מספר הסניפים ביישובים הערביים לפי בנק, סך המערכת הבנקאית, 2004 (מספר הסניפים הכולל: 58) xls​​ pdf​
איור א'-6.2 מספר הסניפים ביישובים הערביים לפי בנק, סך המערכת הבנקאית, 2015 (מספר הסניפים הכולל: 108) xls​​ pdf​
איור א'-7 התפתחות מספר הסניפים לפי רמת הפריפריאליות, סך המערכת הבנקאית, 2004 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-8 מדדי ריכוזיות: מדד הרפינדל-הירשמן (HHI) ומדד CR2, 1997 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-9​ השוואה בין-לאומית: מדד הרפינדל-הירשמן (HHI)  במדינות האיחוד האירופי, 2014  עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-10 תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות הישראלית – גודלו והרכבו, 2004 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-11​ היחס בין האשראי לציבור לפיקדונות הציבור, סך המערכת הבנקאית, 2007 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-12​ השוואה בין-לאומית: סך הנכסים של מערכת הבנקאות ביחס לתוצר המקומי הגולמי, ישראל ומדינות האיחוד האירופי3, 2014 xls​​ pdf​
איור א'-13​ התשואה להון (ROE) לאחר מס, חמש הקבוצות הבנקאיות, 1995 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-14​ השוואה בין-לאומית: התשואה לנכסים (ROA) לפני מס, מדינות OECD, ממוצע של שלוש שנים xls​​ pdf​
איור א'-15​ המרווח הפיננסי, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2008 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-16​ המרווח הפיננסי במגזרי הפעילות השונים, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2015 לעומת 2012 xls​​ pdf​
איור א'-17​ הרכב התשואה הממוצעת לנכסים והתחייבויות במגזרי הפעילות השונים, חמש הקבוצות הבנקאיות, הממוצע בין השנים 2012 ל- 2015 xls​​ pdf​
איור א'-18​ הרכב ההכנסות שאינן מריבית ביחס לסך הנכסים, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2009 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-19​ מספר המשרות הממוצע וההוצאות על משכורות והוצאות נלוות בגין עובדים, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2000 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-20​ יחס ההון העצמי רובד 1, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2009 עד דצמבר 2015 xls​​ pdf​
איור א'-21​ התפתחות ההון והמאזן, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2009 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-22​ יחס המינוף בקבוצות הבנקאות בישראל ובאיחוד האירופי, דצמבר 2015 xls​​ pdf​
איור א'-23​ השוואה בין-לאומית: היחס בין האשראי הפגום והאשראי שאינו פגום בפיגור של 90 יום ומעלה, נטו, לסך ההון העצמי, מדינות OECD, 2014 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-24​ שיעור השינוי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים,  חמש הקבוצות הבנקאיות, 2011 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-25​ ההתפלגות של יתרת האשראי המאזני לפי ענפי המשק, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2001 עד  2015 xls​​ pdf​
איור א'-26​ השוואה בין-לאומית: משקל האשראי הפגום והאשראי שאינו פגום בפיגור של 90 יום ומעלה בסך האשראי לציבור, מדינות OECD,  2014  עד  2015 xls​​ pdf​
איור א'-27​ שיעור ההוצאה להפסדי אשראי בסך האשראי המאזני לענף, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2001 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-28​ יתרת סיכון האשראי המאזני הבעייתי בסך האשראי המאזני לציבור, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2012 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-29 יתרת סיכון האשראי הכולל של 100 הלווים הגדולים בסך יתרת סיכון האשראי הכולל, חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות, 2008, 2011, 2014 ו-2015 xls​​ pdf​
איור א'-30 המרווח בין התשואות על אג"ח תאגידיות1 לתשואות על אג"ח ממשלתיות צמודות למדד (ממוצע חודשי), לפי ענפים, מארס 2006 עד דצמבר 2015  xls​​ pdf​
איור א'-31 שיעור השינוי ביתרת האשראי במגזרי הפעילות השונים,  חמש הקבוצות הבנקאיות, 2012 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-32 התפתחות האשראי במגזרי הפעילות השונים, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2011 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-33 האשראי הבנקאי והחוץ-בנקאי במגזר העסקי, 2004 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-34 שיעור הגידול בתוצר הנומינלי, שיעור הגידול באשראי למשקי בית ויחס האשראי למשקי בית לתוצר הנומינלי, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2001 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-35 היחס בין סך האשראי לדיור והאשראי הצרכני בחמש הקבוצות הבנקאיות לבין ההכנסה הפנויה,  2000 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-36 הממוצע החודשי של ביצועי ההלוואות למטרת מגורים ומדד מחירי הדירות סך המערכת הבנקאית, ינואר 2003 עד דצמבר 2015 xls​​ pdf​
איור א'-37 ההתפלגות של ביצועי ההלוואות למטרות מגורים לפי רמות סיכון , סך המערכת הבנקאית, אפריל 2011 עד דצמבר 2015 xls​​ pdf​
איור א'-38 יתרת ההלוואות למטרת מגורים ויתרת ההלוואות למטרת מגורים בפיגור של 90 יום ומעלה, סך המערכת הבנקאית, 2011 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-39 התפלגות הביצועים החדשים באשראי הפרטי לפי מועדי הפירעון, המערכת הבנקאית, 2011 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-40 שיעור השינוי בשווי ההוגן נטו של ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות כתוצאה מעלייה של נקודת אחוז בריבית, סך מגזרי ההצמדה, 2011 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-41 שיעור השינוי בשווי ההוגן נטו של ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות כתוצאה מירידה של נקודת אחוז בריבית, סך מגזרי ההצמדה, 2011 עד 2015 xls​​ pdf​
איור א'-42 יחס כיסוי הנזילות (סך הפעילות), סך המערכת הבנקאית, דצמבר 2015 xls​​ pdf​
איור א'-43 יחס כיסוי הנזילות (סך הפעילות) בבנקים בישראל ובאיחוד האירופי תוך הבחנה בין שתי קבוצות גודל, סך המערכת הבנקאית, דצמבר 2015 xls​​​ pdf​
איור א'-44 הרכב מלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוהה בבנקים הישראליים ובאיחוד האירופי תוך הבחנה בין שתי קבוצות גודל, סך המערכת הבנקאית, דצמבר 2015 xls​​ pdf​
איור א'-45 נתונים מקרו-כלכליים היסטוריים והתפתחות התרחישים, 2000 עד 2018 xls​​ pdf​
איור א'-46 מבחן קיצון: התפתחות יחס ההון העצמי רובד 1, סך המערכת, דצמבר 2015 עד דצמבר 2018 xls​​ pdf​
איור א'-47 מבחן קיצון: התפתחות התשואה להון, סך המערכת, 2001 עד 2018 xls​​ pdf​
איור ב'-1 מספר הפניות והתלונות, 2010 עד 2015 xls​​ pdf​
איור ב'-2​​ התפלגות הפניות לפי נושאים, 2015 xls​​ pdf​
איור ב'-3​ מספר הלקוחות המוגבלים, 2009 עד 2015 xls​​ pdf​
איור ב'-4​​ מספר החשבונות המוגבלים, 2009 עד 2015 xls​​ pdf​
איור תיבה א'-2 -​1 התפלגות נכסיהן של חברות כרטיסי האשראי, דצמבר 2015 xls​​ pdf​
איור תיבה א'-2 -​2 התפתחות הפעילות בכרטיסי חיוב, 2006 עד 2015 xls​​ pdf​
איור תיבה א'-2 -​3 התפתחותן של עמלת בית העסק והעמלה הצולבת, 2011 עד 2015 xls​​ pdf​
איור תיבה א'-2 -​4 יתרות החייבים והאשראי שבאחריות חברות כרטיסי האשראי, 2006 עד 2015 xls​​ pdf​
איור תיבה א'-2 -​5 יחס ההון רובד 1,  חברות כרטיסי האשראי, 2011 עד 2015 xls​​ pdf​
איור תיבה א'-2 -​6 התשואה להון,  חברות כרטיסי האשראי, 2011 עד 2015 xls​​ pdf​
איור תיבה א'-2 -​7 התפתחות תמהיל ההכנסות של חברות כרטיסי האשראי,  2005, 2010 ו-2015 xls​​ pdf​
איור תיבה א'-3- 1
השוואה בין-לאומית: יחס היעילות במערכות בנקאות במדינות OECD, ממוצע של שלוש שנים
xls​​ pdf​
​​איור תיבה א'-3- 2 השוואה בין-לאומית: העלות הממוצעת בישראל ובשאר מדינות ה-OECD, ממוצע של שלוש שנים xls​​ pdf​
איור תיבה א'-3- 3
יחס היעילות התפעולית והעלות ליחידת תפוקה, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2008 עד 2015
xls​​ pdf​
איור תיבה א'-3- 4 יחס היעילות, המערכת הבנקאית, 2012 עד 2015 xls​​ pdf​
איור תיבה א'-3- 5 העלות ליחידת תפוקה, המערכת הבנקאית, 2012 עד 2015 xls​​ pdf​
איור תיבה ב'-2- 1 הנפקות מכשירי הון בעולם לפי המנגנון לספיגת הפסדים, יוני 2009 עד ספטמבר 2015 xls​​ pdf​
איור תיבה ב'-2- 2 הנפקות מכשירי הון בעולם לפי סיווגם בהון הפיקוחי, יוני 2009 עד ספטמבר 2015 xls​​ pdf​
איור תיבה ב'-2- 3 השוואה בין דרישות ההון בהמלצות באזל  III ובהוראה 202 בישראל xls​​ pdf​