איורים של הסקירה השנתית לשנת 2016

בדף זה מרוכזים איורים של הסקירה השנתית:

 

 
מספ​ר הלוח​ ​שם הלוח ​XLS ​PDF
 איור א'-1 
מדד תל אביב 100, מדד מניות הבנקים בישראל, מדד מניות הבנקים באירופה ומדד מניות הבנקים בארה"ב xls​ pdf
איור א'-2 ​השוואה בין-לאומית: התשואה לנכסים לפני מס, מדינות OECD   xls pdf
איור א'-3 ​התשואה להון לאחר מס (ROE)​ xls pdf
איור א'-4 ​המרווח הפיננסי וריבית בנק ישראל xls pdf
איור א'-5
​שיעור ההכנסה מריבית על אשראי לציבור, שיעור ההוצאה לריבית על פיקדונות הציבור ופער הריבית xls pdf
איור א'-6  ​ההכנסות מעמלות ביחס לסך הנכסים xls pdf
איור א'-7 ​הרכב ההכנסות שאינן מריבית ביחס לסך הנכסים, חמש הקבוצות הבנקאיות xls pdf
איור א'-8 ​יחס ההון העצמי רובד 1 xls pdf
איור א'-9 ​תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות הישראלית – גודלו והרכבו xls pdf
איור א'-10 ​השוואה בין-לאומית: סך האשראי של מערכת הבנקאות ביחס לתוצר המקומי הגולמי, ישראל ומדינות האיחוד האירופי xls pdf
איור א'-11  ​אומדן להתפתחות האשראי במגזרי הפעילות השונים xls pdf
איור א'-12  ​השינוי באשראי לציבור בשנת 2016 xls pdf
איור א'-13  ​שיעור השינוי ביתרת האשראי במגזרי הפעילות xls pdf
איור א'-14  ​ההתפלגות של יתרת האשראי המאזני לפי ענפי משק xls pdf
איור א'-15  ​התפלגות יתרת האשראי העסקי לפי מגזרי פעילות xls ​​pdf
איור א'-16  ​הרכב התשואה הממוצעת לנכסים במגזרי פעילות מרכזיים xls pdf
איור א'-17  ​המרווח מפעילות באשראי ביחס ליתרה ממוצעת של אשראי במגזרי הפעילות השונים xls pdf
איור א'-18 ​יתרת סיכון האשראי הכולל של 100 הלווים הגדולים בסך יתרת סיכון האשראי הכולל xls pdf
איור א'-19 ​הממוצע החודשי של ביצועי ההלוואות למטרת מגורים ומדד מחירי הדירות xls pdf
איור א'-20 ​הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי מסלולי ריבית ומגזרי הצמדה xls pdf
איור א'-21 ​יחס כיסוי הנזילות (סך הפעילות) בסך המערכת הבנקאית ובאיחוד האירופי xls pdf
איור א'-22 ​התפתחות שיעור הנכסים הנזילים באיכות גבוהה (HQLA בסך הנכסים ושיעור התזרים היוצא נטו בסך ההתחייבויות סך המערכת הבנקאית xls pdf
איור א'-23 ​הרכב מלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוהה בבנקים בישראל ובאיחוד האירופי xls ​​pdf
איור א'-24 ​שיעור השינוי בשווי ההוגן נטו של ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות כתוצאה מירידה של נקודת אחוז בריבית xls pdf
איור א'-25  ​שיעור השינוי בשווי ההוגן נטו של ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות כתוצאה מעלייה של נקודת אחוז בריבית xls pdf
איור ב'-1  ​השוואה בין-לאומית: יחס היעילות במערכות בנקאות במדינות​ OECD  xls​ pdf
​איור ב'-2 ​מספר הסניפים הבנקאיים xls​ pdf
​איור ב'-3 ​התפתחות מספר הסניפים לפי רמת הפריפריאליות xls pdf
​איור ב'-4 ​התפתחות מספר הסניפים לפי מגזרי האוכלוסייה xls pdf
​איור ב'-5 ​מספר המשרות הממוצע וההוצאות על משכורות והוצאות נלוות בגין עובדים xls pdf
איור ב'-6 ​אחוז הפניות המזוהות בכל ערוץ מתוך סך כל הפניות המזוהות בכל הערוצים xls pdf
איור ב'-7 ​אחוז ביצוע הפעולות בערוצים הישירים לפי רבעונים xls pdf
איור ב'-8 ​אחוז ביצוע הפעולות בערוצים הישירים, לפי סוג פעולה xls pdf
​איור ב'-9 ​אחוז הפניות המזוהות בערוצים הדיגיטליים מכלל הפניות המזוהות בכל הערוצים (כולל סניף) ואחוז הפעולות בערוצים הדיגיטליים מכלל הפעולות בכל הערוצים (כולל סניף) xls​ pdf​
​איור תיבה א-1 - 2 ​שיעור השינוי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים xls p​df
​​איור תיבה א-2 - 2 ​השוואה בין-לאומית: היחס בין החוב של משקי הבית לתמ"ג xls pdf
​​איור תיבה א-1 - 3 ​שיעור ההוצאה להפסדי אשראי בסך האשראי המאזני לענף xls pdf
​​איור תיבה א-1 - 4 ​שיעור המחיקות, ברוטו, ושיעור המחיקות, נטו, מסך האשראי במגזר הצרכני ובמגזר העסקי xls pdf
​​איור תיבה א-2 - 1 ​נתונים מקרו-כלכליים היסטוריים והתפתחות התרחישים xls pdf
​​איור תיבה א-2 - 2 ​התפתחות יחס ההון העצמי רובד 1 xls pdf
​​איור תיבה א-2 - 3 ​התפתחות התשואה להון xls pdf
​​איור תיבה א-2 - 4 ​הפסדי האשראי הצפויים במהלך תרחיש הקיצון (באחוזים) xls pdf
​​איור תיבה ב-3 - 1 ​השוואה בין-לאומית: שיעור השינוי במספר הסניפים הבנקאיים בשנים 2011 עד 2015 xls pdf
​​איור תיבה ב-3 - 2 ​השוואה בין-לאומית: מספר המשרות הבנקאיות ל-100 אלף תושבים, ישראל ומדינות גוש האירו xls pdf
​​איור תיבה ג-2 - 1​ ​מספר הפניות והתלונות xls pdf
​איור תיבה ג'-2 -2 ​התפלגות הפניות לפי נושאים xls pdf
איור תיבה ג'-3 -1 ​מספר הלקוחות המוגבלים xls pdf
איור תיבה ג'-3 -2​ ​מספר החשבונות המוגבלים xls​ pdf​

 
​​​