סקירת המפקחת על הבנקים, איורים לשנת 2017

בדף זה מרוכזים איורים של הסקירה השנתית:
מספ​ר הלוח​​ שם הלוח​ xls pdf
​איור א-1 התשואה להון (ROE) לאחר מס xls pdf
איור א'-2​ המרווח הפיננסי וריבית בנק ישראל​ xls pdf
​איור א'-3 שיעור ההכנסה מריבית על אשראי לציבור, שיעור ההוצאה לריבית על פיקדונות הציבור ופער הריבית​ xls pdf
​איור א'-4​ שיעור הריבית הממוצעת על האשראי שניתן לציבור במגזרי הפעילות השונים​ xls pdf
​איור א'-5​ ​​​הרכב ההכנסות שאינן מריבית ביחס לסך הנכסים​ xls pdf
​איור א'-6​​ ​​​השוואה בין-לאומית: יחס היעילות במערכות בנקאות במדינות OECD​ xls pdf
​איור א'-7​​ ​התפתחות ההכנסות וההוצאות​ xls pdf
​איור א'-8​​ ​​​​מספר המשרות הממוצע וההוצאות על משכורות והוצאות נלוות בגין עובדים xls pdf
​איור א'-9​​ ​​מדד השכר הממוצע למשרת שכיר בענפי המשק השונים וההוצאות בגין שכר למשרה בחמשת הבנקים הגדולים xls pdf
​איור א'-10​​ ​​מספר הסניפים, סך המערכת הבנקאית xls pdf
​איור א'-11​​ ​​שיעור החשבונות שבהם לקוחות נכנסו לערוצים הדיגיטליים xls pdf
​איור א'-12​​ ​​יחס ההון העצמי רובד 1 xls pdf
​איור א'-13​ ​​תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות הישראלית – גודלו והרכבו xls pdf
​איור א'-14 ​​​היחס בין האשראי המאזני לתוצר xls pdf
​איור א'-15 ​​התפלגות תיק האשראי לציבור בין הבנקים הגדולים לבין הבנקים הבינוניים xls pdf
​איור א'-16 ​​אומדן להתפתחות האשראי במגזרי הפעילות השונים​ xls pdf
​איור א'-17 ​​​שיעור השינוי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים xls pdf
​​איור א'-18 ​​​שיעור השינוי ביתרת האשראי במגזרי הפעילות העסקיים​ xls pdf
​​איור א'-19 ​​השינוי ביתרת האשראי לציבור בשנת 2017​ xls pdf​
​​איור א'-20 ​​ההתפלגות של יתרת האשראי המאזני לפי ענפי המשק xls pdf
​​איור א'-21 ​​​הממוצע החודשי של ביצועי ההלוואות למטרת מגורים ומדד מחירי הדירות xls pdf
​​איור א'-22 ​​​הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי מסלולי הריבית ומגזרי ההצמדה xls pdf
​​איור א'-23 ​​התפתחות התפלגות הביצועים לפי שיעורי המימון, סך המערכת הבנקאית xls pdf
​​איור א'-24 ​​​יתרת הפיקדונות של תושבי החוץ בישראל ויתרת הפיקדונות בשלוחות חו"ל xls pdf
​​איור א'-25 ​​​יחס כיסוי הנזילות (סך הפעילות) xls pdf
​​איור א'-26 ​​יחס כיסוי הנזילות (LCR) xls pdf
​​איור א'-27 ​​​התפתחות היקף הנכסים הנזילים באיכות גבוהה  (HQLA) והיקף התזרים היוצא נטו מסך ההתחייבויות  xls pdf
​​איור א'-28 ​​​הרכב מלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוהה במערכת הבנקאית בישראל ובאיחוד האירופי xls pdf
​​איור א'-29 ​​היחס בין האשראי לציבור לפיקדונות הציבור xls pdf
​​איור א'-30 ​​​שיעור השינוי בשווי ההוגן נטו של ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות כתוצאה מעלייה של נקודת אחוז בריבית, סך מגזרי ההצמדה xls pdf
​​איור א'-31 ​​​שיעור השינוי בשווי ההוגן נטו של ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות כתוצאה מירידה של נקודת אחוז בריבית, סך מגזרי ההצמדה xls pdf
​​איור א'-32 ​​​יתרות החייבים והאשראי שבאחריות חברות כרטיסי האשראי xls pdf
​​איור א'-33​ ​​שיעור השינוי הכולל בסיכוני האשראי המאזני שאינו בערבות בנקים, חברות כרטיסי האשראי xls pdf
​​​איור א'-34 ​​​שיעור השינוי בסיכוני האשראי המאזני שאינו בערבות בנקים, חברות כרטיסי האשראי​ xls pdf
​​​איור א'-35 ​​​יחס ההון רובד 1, חברות כרטיסי האשראי xls pdf
​​​איור א'-36 ​​​התשואה להון (ROE) לאחר מס, חברות כרטיסי האשראי xls pdf
​​​איור א'-37 ​​​התפתחות עמלת בית העסק הממוצעת והעמלה הצולבת, חברות כרטיסי האשראי xls pdf
​​​איור א'-38 ​​​התפתחות עמלת בית העסק לפי גודל העסק, חברות כרטיסי האשראי xls pdf
​איור תיבה א'-1-1 ​​​אומדן להתפתחות האשראי במגזרי הפעילות השונים xls pdf
​איור תיבה א'-2-1 ​​קשיי המימון במגזר העסקים הקטנים xls pdf
​איור תיבה א'-3-1 ​​​השוואה בין-לאומית: האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (SME) ביחס לתמ"ג, ישראל ומדינות ה OECD  xls pdf
​איור תיבה א'-4-1 ​​שיעור הריבית הממוצעת על אשראי שניתן לציבור במגזרי הפעילות העסקיים xls pdf
​איור תיבה א'-5-1 ​​​הריבית על האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (SME)  ישראל ומדינות עם סביבת ריבית מוניטרית דומה  xls pdf​
​איור תיבה א'-6-1 ​​הוצאות להפסדי אשראי ביתרת האשראי לסוף התקופה במגזרי הפעילות העסקיים xls pdf
​איור תיבה א'-7-1 ​​​העלות הממוצעת (ההוצאות התפעוליות ביחס ליתרה הממוצעת של הנכסים וההתחייבויות) במגזרי הפעילות העסקיים xls pdf
​איור תיבה א'-1-2 ​​התפלגות משקי הבית שיש להם הלוואות xls pdf
​איור תיבה א'-2-2 ​​​שיעור משקי הבית שיש להם הלוואה צרכנית והלוואה לדיור, לפי חמישוני ההכנסה xls pdf
​איור תיבה א'-3-2 ​​​השוואה בין-לאומית: שיעור משקי הבית שיש להם הלוואות, ישראל ומדינות גוש האירו​ xls pdf
​איור תיבה א'-4-2 ​​​השוואה בין-לאומית: שיעור משקי הבית שיש להם הלוואה לדיור, ישראל ומדינות גוש האירו xls pdf
​איור תיבה א'-5-2 ​​​השוואה בין-לאומית: שיעור משקי הבית שיש להם הלוואה צרכנית, ישראל ומדינות גוש האירו xls pdf
​איור תיבה א'-6-2 ​​​שיעור משקי הבית שיש להם הלוואה לפי עשירוני הכנסה, ישראל ומדינות גוש האירו xls pdf
​איור תיבה א'-7-2 ​​​אומדן התפלגות החוב בין עשירוני ההכנסה, ישראל ומדינות גוש האירו xls pdf
​איור תיבה א'-8-2 ​​​התפלגות משקי הבית לפי מקור ההלוואה xls pdf
​איור תיבה א'-9-2 ​​​שיעור משקי הבית הפגיעים פיננסית (לפי מדד המרווח הפיננסי), לפי מקור ההלוואה xls pdf
​איור תיבה א'-10-2 ​​​שיעור החוב מההכנסה (Debt to Income) לפי עשירוני ההכנסה, ישראל מול מדינות גוש האירו   xls pdf
​איור תיבה א'-1-3 ​​​עלות ההון (לפי מודל CAPM) xls pdf
​איור תיבה א'-2-3 ​​​רכיבי עלות ההון על פי מודל CAPM xls​ pdf
​איור תיבה א'-3-3 ​​​השוואה בין-לאומית: עלות ההון xls pdf
​איור תיבה א'-4-3 ​​​השוואה בין-לאומית: הפער ROE – COE xls pdf
​איור תיבה א'-5-3 ​​​המתאם בין הפער ROE-COE לבין היחס MV/BV   xls pdf
איור תיבה א'-1-4 ​​​התשואה לנכסים לאחר מס, ישראל ובנקים מובילים במדינות האיחוד האירופי ובארצות הברית xls pdf
​איור תיבה א'-2-4 ​​​התשואה להון לאחר מס, ישראל ובנקים מובילים במדינות האיחוד האירופי ובארצות הברית xls pdf
​איור תיבה א'-3-4 ​​​המרווח הפיננסי, ישראל ובנקים מובילים במדינות האיחוד האירופי ובארצות הברית xls pdf
​איור תיבה א'-4-4 ​​​הוצאות השכר מסך ההוצאות התפעוליות והאחרות, מדינות OECD, ממוצע של שלוש שנים xls pdf
​איור תיבה א'-5-4 ​​יחס היעילות, ישראל ובנקים מובילים במדינות האיחוד האירופי ובארצות הברית xls pdf
​איור תיבה א'-6-4 ​​​שיעור השינוי המצטבר במספר הסניפים הבנקאיים, ישראל ומדינות האיחוד האירופי xls pdf
​איור תיבה א'-7-4 ​​​מספר הסניפים של בנקים מסחריים ל-1,000 קמ"ר, מדינות ה-OECD xls pdf​
​איור תיבה א'-8-4​ ​​​שיעור הלקוחות המשתמשים באינטרנט כדי לבצע פעולות בנקאיות, ישראל ומדינות האיחוד האירופי xls pdf
​איור תיבה א'-9-4 ​​​שיעור האשראי הפגום והאשראי בפיגור 90 יום ומעלה מסך האשראי לציבור: ישראל, ארצות הברית והממוצע באיחוד האירופי xls pdf
​איור תיבה א'-10-4 ​​​יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מסך האשראי הפגום (יחס הכיסוי), מדינות ה-OECD xls pdf
​איור תיבה א'-11-4 ​​​שיעור האשראי הפגום והאשראי בפיגור 90 יום ומעלה מסך האשראי לציבור, ישראל ובנקים מובילים במדינות האיחוד האירופי ובארצות הברית xls pdf
​איור תיבה א'-12-4 ​​​השוואה בין-לאומית: יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מסך האשראי הפגום, מדינות ה- OECD xls pdf
​איור תיבה א'-13-4 ​​יחס המינוף (באזל III),  ישראל ותאגידים בנקאיים גלובליים בעלי חשיבות מערכתית  xls pdf
​איור תיבה א'-14-4 ​​​יחס כיסוי הנזילות (סך הפעילות) בבנקים בישראל ובאיחוד האירופי, סך המערכת הבנקאית xls pdf
​איור תיבה א'-15-4 ​​​הרכב מלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוהה בבנקים בישראל ובאיחוד האירופי xls pdf
​איור תיבה א'-16-4 ​​שיעור תשלום הדיווידנד הממוצע של חמש הקבוצות הבנקאיות בישראל ושל תאגידים בנקאיים גלובליים בעלי חשיבות מערכתית xls pdf
איור תיבה ב'-1-1 ​​​כיצד תגבר התחרות xls pdf
​איור תיבה ב'-2-1 ​​התפלגות תיק האשראי לציבור, ובפרט תיק האשראי הצרכני, בין הבנקים הגדולים לבין הבנקים הבינוניים xls​ pdf
​​איור תיבה ב'-3-1 ​​​התפלגות יתרת החוב של משקי בית (שלא לדיור), לפי מקורות xls pdf​
​​איור תיבה ב'-4-1 ​​עמלת בית העסק בניכוי העמלה הצולבת xls pdf
​​איור תיבה ב'-1-2 ​​​מבט כללי על חמישה תרחישים אפשריים לבנקאות העתיד xls pdf
​​איור תיבה ב'-2-2 ​​​ציר התרחישים על פי הרמה שבה הבנק מאמץ את הטכנולוגיה xls pdf
​איור ג'-1 ​​​מספר הפניות והתלונות xls pdf
​איור ג'-2 ​​​התפלגות הפניות לפי נושאים xls pdf
​איור ג'-3 ​​​מספר הלקוחות המוגבלים xls pdf
​איור ג'-4 ​​​מספר החשבונות המוגבלים xls pdf
​איור תיבה ג'-1-3 ​​​החלק שהאשראי המאזני ללווים מעל 200 מלש"ח תופס בסך האשראי המאזני לציבור ובסך ההון העצמי xls pdf
​איור תיבה ג'-2-3 ​​יתרת סיכון האשראי הכולל של מאה הלווים הגדולים בסך יתרתו xls pdf
​איור תיבה ג'-3-3 ​​​האשראי הבנקאי והחוץ-בנקאי במגזר העסקי xls pdf
​איור תיבה ג'-4-3 ​​​המגבלות על ריכוזיות לווים מהון רובד 1 xls pdf
​איור תיבה ג'-5-3 ​​​הידוק המגבלה על החשיפה לקבוצת לווים xls pdf
​איור תיבה ג'-6-3 ​​​החלק שיתרת החבות ברוטו של קבוצת הלווים העסקית הגדולה ביותר תופסת בסך ההון העצמי xls pdf
​איור תיבה ג'-7-3 ​​​יתרת החבות ברוטו של עשר קבוצות הלווים העסקיות הגדולות xls pdf
​איור תיבה ג'-8-3 ​​​הידוק המגבלה על החשיפה ללווים גדולים xls pdf
​איור תיבה ג'-9-3 ​​​שיעור החבות נטו המצטברת מההון העצמי, לווים שהחבות נטו שלהם עולה על 10% מהון התאגיד הבנקאי xls pdf
​איור תיבה ג'-10-3 ​​הידוק המגבלה על החשיפה לאשראי למימון אמצעי שליטה xls pdf
​איור תיבה ג'-​11-3 ​​התפלגות האשראי למימון אמצעי שליטה, במיליוני ש"ח​ xls​​​ pdf​
 

 
​​​​​