איורים של הסקירה השנתית לשנת 2018

22/05/2019
בדף זה מרוכזים איורים של הסקירה השנתית:
​  

מספר איור

שם האיור

EXCEL

PDF

איור א'-1

מדד תל אביב 100, מדד מניות הבנקים בישראל, מדד מניות הבנקים באירופה ומדד מניות הבנקים בארה"ב

Xls1.1

Pdf1.1

איור א'-2

יחס שווי השוק לשווי בספרים (MV/BV)  בישראל בהשוואה לערכו בארה"ב ובאירופה

Xls1.2

Pdf1.2

איור א'-3

התשואה להון (ROE) לאחר מס, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.3

Pdf1.3

איור א'-4

שיעור ההכנסה מריבית על אשראי לציבור, שיעור ההוצאה לריבית על פיקדונות הציבור ופער הריבית, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.4

Pdf1.4

איור א'-5

המרווח הפיננסי וריבית בנק ישראל, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.5​

Pdf1.5

איור א'-6

ההכנסות מעמלות ביחס לנכסים בין השנים  2009 עד 2017, ואומדנים עם ניכוי ותוספת חברות כרטיסי אשראי המופרדות

Xls1.6

Pdf1.6

איור א'-7

יחס היעילות, המערכת הבנקאית

Xls1.7

Pdf1.7​

איור א'-8

התפתחות ההכנסות אל מול ההוצאות התפעוליות והאחרות1 והתפתחות ההוצאות התפעוליות והאחרות בניכוי השפעת ההפרשות בגין חקירות הרשויות בארה"ב, חמש הקבוצות הגדולות

Xls1.8

P​df1.8

איור א'-9​

מדד השכר הממוצע למשרת שכיר בענפי המשק השונים, וההוצאות בגין שכר למשרה בחמשת הבנקים הגדולים

Xls1.9

Pdf1.9

איור א'-10

מספר המשרות הממוצע ומספר הסניפים, סך המערכת הבנקאית

Xls1.10

Pdf1.10

איור א'-11

שיעור השינוי במספר הסניפים הבנקאיים בשנים  2017-2011, ישראל, מדינות האיחוד האירופי וארצות הברית

Xls1.11

Pdf1.11

איור א'-12

שיעור פעולותיהם של משקי בית בערוצים ישירים מסך כל הפעולות לעומת הפעולות בסניפים, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.12

Pdf1.12

איור א'-13

שיעורי הפעולות שעסקים קטנים מבצעים בערוצים הישירים ובסניפים, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.13​

Pdf1.13

איור א'-14

שביעות הרצון מהשירותים הבנקאיים בערוצים השונים, סך המערכת הבנקאית

Xls1.14

Pdf1.14

איור א'-15

הסיכונים המטרידים את המערכת הבנקאית, סקר הפיקוח על הבנקים 2019

Xls1.15

Pdf1.15

איור א'-16

תגובת המערכת הבנקאית לעלייה בסיכון הסייבר והסיכון הטכנולוגי, סקר הפיקוח על הבנקים 2019

Xls1.16

Pdf1.16​

איור א'-17

הגורמים המשמעותיים המשפיעים על סיכון המודל העסקי במערכת הבנקאית, סקר הפיקוח על הבנקים 2019

Xls1.17

Pdf1.17

איור א'-18

הצעדים שהמערכת הבנקאית נוקטת להפחתת סיכון המודל העסקי, סקר הפיקוח על הבנקים, 2019

Xls1.18

Pdf1.18

איור א'-19

שיעור השינוי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.19

Pdf1.19

איור א'-20

היחס בין החוב שלא לדיור של משקי הבית לתוצר, השוואה בין-לאומית

Xls1.20

Pdf1.20

איור א'-21

השוואה בין-לאומית: יחס החוב לדיור של משקי הבית לתוצר , לפי מדינות

Xls1.21​

Pdf1.21

איור א'-22

השוואה בין-לאומית: מדד הרפינדל-הירשמן (HHI)  בישראל ובמדינות האיחוד האירופי

Xls1.22​

Pdf1.22

איור א'-23

מדד להתפתחות האשראי במגזרי הפעילות השונים, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.23​

Pdf1.23

איור א'-24

יחס האשראי העסקי לתוצר

Xls1.24

Pdf1.24

איור א'-25

היחס בין האשראי העסקי לתוצר, השוואה בין-לאומית, לפי מדינות, 2017

Xls1.25

Pdf1.25​​

איור א'-26

שיעור הריבית הממוצעת על האשראי שניתן לציבור במגזרי הפעילות השונים, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.26

Pdf1.26

איור א'-27

עלות ממוצעת (הוצאות תפעוליות ביתרה ממוצעת של נכסים והתחייבויות) במגזרי הפעילות השונים, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.27

Pdf1.27

איור א'-28

ההוצאות להפסדי אשראי של האשראי במגזרי הפעילות השונים, היתרה לסוף תקופה,  חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.28

Pdf1.28

איור א'-29

שיעור ההוצאה להפסדי אשראי בסך האשראי המאזני לענף, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.29

Pdf1.29

איור א'-30

יתרת סיכון האשראי הכולל של 100 הלווים הגדולים בסך יתרת סיכון האשראי הכולל, חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות, 2008, 2010, 2012, 2014,  2016 ו-2018

Xls1.30

Pdf1.30

איור א'-31

הממוצע החודשי של ביצועי ההלוואות למטרת מגורים  ומדד מחירי הדירות, סך המערכת הבנקאית

Xls1.31​

Pdf1.31

איור א'-32

הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי מסלולי הריבית ומגזרי ההצמדה, סך המערכת הבנקאית

Xls1.32

Pdf1.32​

איור א'-33

התפתחות התפלגות הביצועים לפי שיעורי המימון, סך המערכת הבנקאית

Xls1.33

Pdf1.33

איור א'-34

שיעור יתרת החוב של הלוואות לדיור שבפיגור מעל 90 יום מסך יתרת ההלוואות לדיור, סך המערכת הבנקאית

Xls1.34​

Pdf1.34

איור א'-35

יחס כיסוי הנזילות (LCR), סך המערכת הבנקאית

Xls1.35

Pdf1.35

איור א'-36

יחס כיסוי הנזילות (סך הפעילות) בסך המערכת הבנקאית

Xls1.36

Pdf1.36

איור א'-37

התפתחות היקף הנכסים הנזילים באיכות גבוהה (HQLA) והיקף התזרים היוצא נטו מסך ההתחייבויות, סך המערכת הבנקאית

Xls1.37

Pdf1.37

איור א'-38

יחס ההון העצמי רובד 1, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.38

Pdf1.38

איור א'-39

הרכב סיכון האשראי לפי קטגוריות עיקריות, חמש הקבוצות הגדולות

Xls1.39

Pdf1.39​

איור א'-40

שיעור חלוקת הדיבידנדים בסך הרווח הנקי, חמש הקבוצות הגדולות

Xls1.40​

Pdf1.40

איור א'-41

תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות הישראלית – גודלו והרכבו

Xls1.41

Pdf1.41

איור תיבה א'-1-1

נתונים מקרו-כלכליים היסטוריים והתפתחות התרחישים

Xls1.1.1

Pdf1.1.1

איור תיבה א'-2-1

התפתחות יחס ההון העצמי רובד 1, סך המערכת

Xls1.1.2

Pdf1.1.2

איור תיבה א'-3-1

התפתחות התשואה להון לפי תרחיש הקיצון של הפיקוח על הבנקים, סך המערכת

Xls1.1.3​

Pdf1.1.3

איור תיבה א'-4-1

משקל 25 הלווים הגדולים במערכת הבנקאית  מסך ההון העצמי, סך המערכת

Xls1.1.4

Pdf1.1.4

איור תיבה א'-5-1

שיעורי הפסדי האשראי הצפויים במהלך תרחיש הקיצון, ענפים נבחרים, סך המערכת

Xls1.1.5

Pdf1.1.5

איור תיבה א'-1-2

משקל האשראי לדיור מסך תיק האשראי, ומשקל ההלוואות לדיור שבהן שיעור ההחזר מהכנסה (PTI) גבוה מ-40% בסך ההלוואות לדיור

Xls1.2.1

Pdf1.2.1

איור תיבה א'-2-2

היחס בין החוב לדיור של משקי הבית לתמ"ג בישראל ובמדינות ה-OECD

Xls1.2.2

Pdf1.2.2

איור תיבה א'-3-2

התפלגות מספר ההלוואות והיקפן (ביצועים) לפי חמישוני הכנסה, סך המערכת הבנקאית

Xls1.2.3

Pdf1.2.3

איור תיבה א'-4-2

מספר חודשי ההכנסה הנחוצים למשק בית לרכישת דירה לפי חמישוני הכנסה, סך המערכת הבנקאית

Xls1.2.4

Pdf1.2.4

איור תיבה א'-5-2

שיעור ההחזר מההכנסה (PTI) וגידולו עקב עליית הריבית בתרחיש הקיצון לפי חמישוני הכנסה, סך המערכת הבנקאית

Xls1.2.5

Pdf1.2.5

איור תיבה א'-6-2

שיעור ההלוואות שבהן שיעור ההחזר מההכנסה (PTI) מעל 35% וגידולו בעקבות עליית הריבית בתרחיש הקיצון לפי חמישוני הכנסה, סך המערכת הבנקאית

Xls1.2.6

Pdf1.2.6

איור תיבה א'-7-2

שיעור ההחזר מההכנסה (PTI) והגידול בו בעקבות עליית הריבית בתרחיש הקיצון לפי חמישוני הכנסה, סך המערכת הבנקאית

Xls1.2.7

Pdf1.2.7

איור תיבה א'-1-4

שיעור ההפרשה להפסדי אשראי לסך האשראי, כל הבנקים בארה"ב

Xls1.4.1

Pdf1.4.1

איור ב'-1

התפלגות תיק האשראי לציבור בין הבנקים הגדולים לבין הבנקים הבינוניים

Xls2.1

Pdf2.1​

איור ב'-2

מדד הרפינדל-הירשמן ( HHI), סך המערכת הבנקאית

Xls2.2

Pdf2.2

איור ב'-3

התפלגות יתרת החוב של משקי בית (שלא לדיור), לפי מקורות

Xls2.3

Pdf2.3

איור ב'-4

התפתחות עמלת בית עסק לפי גודל העסק של חברות כרטיסי האשראי

Xls2.4

Pdf2.4

איור תיבה ב'-1-1

התפלגות העוברים לפי כמות המוצרים הנוספים הנצרכים בנוסף לחשבון העו"ש בתקופת פתיחת החשבון, סך המערכת הבנקאית

Xls2.1.1

Pdf2.1.1​

איור תיבה ב'-2-1

התפלגות בעלי חשבון העו"ש לפי כמות הבנקים בהם נצרכים המוצרים השונים, סך המערכת הבנקאית

Xls2.1.2

Pdf2.1.2

איור תיבה ב'-1-3

בנקאות פתוחה: ממי יצרכו הלקוחות שירותים פיננסיים בעתיד?

Xls2.3.1

​Pdf2.3.1

איור תיבה ב'-1-5

מערכת נתוני אשראי: תהליך איסוף המידע והעברתו לנותני האשראי

Xls2.5.1

Pdf2.5.1

איור ג'-1

מספר הפניות שהפיקוח על הבנקים סיים את הטיפול בהן, 2013–2018

Xls3.1

Pdf3.1

איור ג'-2

התפלגות התלונות שהטיפול בהן הסתיים לפי נושאים

Xls3.2​

P​df3.2

איור תיבה פניות הציבור

צעדי האכיפה לקידום ההוגנות במערכת הבנקאית

Xls3.2.1

Pdf​3.2.1

איור ג'-3

מספר הלקוחות המוגבלים במהלך שנת 2018

Xls3.3

Pdf3.3

איור ג'-4

מספר הלקוחות המוגבלים החדשים במהלך שנת 2018

Xls3.4

Pdf3.4

איור ג'-5

מספר החשבונות המוגבלים במהלך שנת 2018

Xls3.5

Pdf3.5​

איור ג'-6

הפניות למדור חשבונות מוגבלים לפי ערוצים

Xls3.6

Pdf3.6

איור ג'-7

הטיפול בחשבונות ולקוחות מוגבלים: התפלגות גיל הגולשים באתר

Xls3.7

Pdf3.7

איור ג'-8

הטיפול בחשבונות ולקוחות מוגבלים: התפלגות הגולשים באתר לפי מגדר

Xls3.8

Pdf3.8

איור ג'-9

הטיפול בחשבונות ולקוחות מוגבלים: התפלגות הגולשים באתר לפי מספר הביקורים הקודמים בו

Xls3.9

Pdf3.9​

איור ג'-10

הטיפול בחשבונות ולקוחות מוגבלים: התפלגות הגולשים באתר לפי סוג המכשיר שממנו גולשים

Xls3.10

Pdf3.10

איור ג'-11

הטיפול בחשבונות ולקוחות מוגבלים: מספר משתמשים באתר בחודש

Xls3.11

Pdf3.11

איור תיבה ג'-1-1

הטיפול בחשבונות ולקוחות מוגבלים: פילוח התובענות הייצוגיות לפי נושאים

Xls3.1.1

Pdf3.1.1

איור תיבה ג'-1-3

סיכום דרישות הפיקוח: "עשה" ו"אל תעשה" בשיווק יזום של אשראי צרכני

Xls3.3.1

Pd​f3.3.1