סקירה חצי שנתית 2019, איורים

30/10/2019
מס' איור ​שם האיור ​קובץ Excel קובץ ​Pdf
​איור א'1​ ​​התשואה להון (ROE) לאחר מס,חמש הקבוצות הבנקאיות, 1995 עד יוני 2019 xlsx pdf
איור א'​2 ​המרווח הפיננסי1 וריבית בנק ישראל2,  חמש הקבוצות הבנקאיות, 2008 עד יוני 2019 xlsx pdf
איור א'​3 ​המרווח מפעילות באשראי ביחס ליתרה ממוצעת של אשראי במגזרי הפעילות השונים1, חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2018 מול יוני 2019 xlsx pdf
איור א'4​ ​שיעור ההכנסה מריבית על אשראי לציבור, שיעור ההוצאה לריבית על פיקדונות הציבור ופער הריבית, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2011 עד יוני 2019 xlsx pdf
איור א'5​ יחס היעילות1, המערכת הבנקאית, 2016 עד יוני 2019 xlsx pdf
איור א'6​ התפתחות ההכנסות אל מול ההוצאות התפעוליות, חמש הקבוצות הגדולות, דצמבר 2017 עד יוני 2019 (דצמבר 2017=100) xlsx pdf
איור א'7​ ​שיעור השינוי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2014 עד יוני  19 xlsx pdf
איור א'8​ שיעור ההוצאה להפסדי אשראי בסך האשראי המאזני לענף, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2001 עד יוני19 xlsx pdf
איור א'9​ ​מחיקות חשבונאיות נטו בסך האשראי המאזני לענף, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2013 עד יוני 2019 xlsx pdf
איור א'10​ ​אשראי שמוחזר וריבית ריאלית משוקללת על משכנתאות, ינואר 2015 עד יולי 2019 xlsx pdf
איור א'11​ ​שיעור הריבית הממוצעת על אשראי שניתן לציבור במגזרי הפעילות השונים, חמשת הבנקים הגדולים, יוני 2018 לעומת יוני 2019 xlsx pdf
איור א'12​ הוצאות להפסדי אשראי ביתרה לסוף תקופה של האשראי במגזרי הפעילות השונים1, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר  2018 לעומת יוני 2019 xlsx pdf
איור א'13​ יחס כיסוי הנזילות (סך הפעילות), סך המערכת הבנקאית1, יוני 2015 עד יוני 2019 xlsx pdf
איור א'14​ ​יחס כיסוי הנזילות (סך הפעילות) 1 בסך המערכת הבנקאית ובאיחוד האירופי2, דצמבר 2018 ויוני 2019 xlsx pdf
איור א'15​ יחסי ההון מבוססי הסיכון דצמבר 2018 ויוני 2019 xlsx​ pdf
איור א'16​ תיק ניירות הערך1 של סך מערכת הבנקאות הישראלית2 – גודלו והרכבו, 2004 עד יוני 2019 xlsx pdf
איור א'17​ שווי השוק לערך בספרים (MV/BV), שבעת הבנקים, ספטמבר 2015 עד ה8 בספטמבר 2019 xlsx pdf
איור א'18 מדדי מניות הבנקים (2018=100), 2018 עד ה8 בספטמבר 2019​ xlsx pdf
איור א'19​ ​מדד תל אביב 125, מדד מניות הבנקים בישראל, מדד מניות הבנקים באירופה ומדד מניות הבנקים בארה"ב (100=2008), 2008  עד  ה6 בספטמבר 2019 xlsx pdf
איור א'20​ מרווחים בין אג"ח ממשלתית צמודות מדד לאג"ח חברות צמודות מדד בענפים שונים, 2010 עד ה8 בספטמבר 2019​ xlsx​ pdf
 ​