סקירה חצי שנתית 2020, איורים

מס' איור​ ​שם איור ​Excel ​​Pdf​
איור א'-1​ שיעור האבטלה (מורחב) גילי 15+ 2019 עד אוגוסט 2020​ xlsx pdf
​איור א'-2 המערכת הבנקאית MV/BV, ינואר 2020 עד אוקטובר 2020. מרווחי אג"ח במערכת הבנקאית ינואר 2020 עד אוקטובר 2020​ xlsx pdf
​איור א'-3 התשאוה להון(ROE) לאחר מס, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2008 עד יוני 2020​ xlsx pdf
איור א'-4​ המרווח הפיננסי וריבית בנק ישראל, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2008 עד יוני 2020​ xlsx pdf
איור א'-5​ ​שיעור ההכנסה מריבית על אשראי לציבור, שיוער ההוצאה לריבית על פיקדונות הציבור ופער הריבית, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2012 עד יוני 2020 xlsx pdf
​איור א'-6 יחס היעילות, המערכת הבנקאית, 2017 עד יוני 2020​ xlsx pdf
איור א'-7​ העלות ליחידת תפוקה, המערכת הבנקאית, 2017 עד יוני 2020​ xlsx pdf
איור א'-8​ שיעור השינוי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2015 עד יוני 2020​ xlsx pdf
איור א'-9​  הביצועים החודשיים של ההלוואות למטרת מגורים והממוצע השנתי שלהם, סך המערכת הבנקאית, ינואר 2014 עד ספטמבר 2020​ xlsx pdf
איור א'-10​ התפלגות מטרת העסקאות בגין אשראי לדיור, 2018 עד ספטמבר 2020​ xlsx pdf
​איור א'-11 התפתחות הלוואות בביטחון דירת מגורים, ינואר 2018 עד ספטמבר 2020​ xlsx pdf
איור א'-12​ הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי מסלולי ריבית ומגזרי הצמדה, סך המערכת הבנקאית, ינואר 2015 - ספטמבר 2020​ xlsx pdf
איור א'-13​ מרווחי אג"ח שקליות מעקום האפס, ינואר 2020 עד אוגוסט 2020​ xlsx pdf
​איור א'-14 שיעור ההלוואות בגרייס, אוגוסט 2018 עד ספטמבר 2020​ xlsx pdf
​איור א'-15 התפתחות התפלגות הביצועים לפי שערי מימון, סך המערכת הבנקאית אפריל 2011 עד ספטמבר 2020​ xlsx pdf
איור א'-16​ הוצאות להפסדי אשראי ביתרה לסוף תקופה של האשראי במגזרי הפעילות השונים, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2018 עד יוני 2020​ xlsx pdf
​איור א'-17 סקר חברות - קשיי מימון לפי גודל חברה - הסקטור עסקי משוקלל לפי משקל הענף בתוצר העסקי, 2002 עד ספטמבר 2020​ xlsx pdf
איור א'-18​ ​ריבית משוקללת - ביצועים חדשים, מגזר שקלי, פברואר 2020 עד אוקטובר 2020 xlsx pdf
איור א'-19​ שיעור ההוצאה להפסדי אשראי מסך האשראי המאזני לציבור, חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות, דצמבר 2000 עד יוני 2020​ xlsx pdf
איור א'-20​ משקל ההלוואות שחזרו לשלם מסך היתרה שנדחתה​ xlsx pdf
איור א'-21​ ​משקל האשראי שבדחייה מסך יתרת האשראי, סך המערכת הבנקאית, ספטמבר 2020 xlsx pdf
איור א'-22​ יחס כיסוי הנזילות (LCR), סך המערכת הבנקאית, מרץ 2016 עד ספטמבר 2020​ xlsx pdf
​איור א'-23 יחס כיסוי הנזילות (סך הפעילות), בסך המערכת הבנקאית, דצמבר 2019 וספטמבר 2020​ xlsx pdf
​איור א'-24 התפתחות היקף הנכסים הנזילים באיכות גבוהה (HQLA) והיקף התזרים היוצא נטו, סך המערכת הבנקאית, מרץ 2016 עד ספטמבר 2020​ xlsx pdf
​איור א'-1-2 נתונים מקרו-כלכליים היסטוריים והתפתחות התרחישים, 2000 עד 2022​ xlsx pdf
איור א'-2-2​ התפתחות יחס ההון העצמי רובד 1, לפי תרחיש הקיצון של הפיקוח על הבנקים, סך המערכת, 2019-2022​ xlsx pdf
​איור א'-3-2 התפתחות התשואה להון, לפי תרחיש הקיצון של הפיקוח על הבנקים, סך המערכת, 2003 עד 2022​ xlsx pdf
​איור א'-4-2 שיעורי הפסדי האשראי הצפויים במהלך תרחיש הקיצון. ענפים נבחרים, סך המערכת, ממוצע 2020-2022​​ xlsx​ pdf​
 ​​