איורים של הסקירה השנתית לשנת 2014

24/06/2015

​מספר האיור ​שם האיור ​קובץ אקסל ​קובץ PDF
איור א'-1 שיעורי השינוי השנתיים בתמ"ג, ישראל והמדינות המפותחות והמתפתחות, 2005 עד 2014 xls​ pdf
איור א'-2 מדד תל אביב 100 ומדד מניות הבנקים בישראל, 01/01/08 עד 31/12/14 xls​​ pdf​
איור א'-3 המבנה של מערכת הבנקאות הישראלית וההשקעות בחברות המוחזקות העיקריות, דצמבר 2014 xls​​ pdf​
איור א'-4 השוואה בין-לאומית: מספר הסניפים של בנקים מסחריים ל-100,000 מבוגרים, מדינות OECD xls​​ pdf​
איור א'-5 השוואה בין-לאומית: מספר מכשירי הבנק האוטומטיים ל-100,000 מבוגרים, מדינות OECD xls​​ pdf​
איור א'-6 השוואה בין-לאומית: סך הנכסים של מערכת הבנקאות ביחס לתוצר המקומי הגולמי, ישראל ומדינות האיחוד האירופי , 2013  xls​​ pdf​
איור א'-7 מדדי ריכוזיות: מדד הרפינדל-הירשמן (HHI) ומדד CR2 xls​​ pdf​
איור א'-8 השוואה בין-לאומית: מדד הרפינדל-הירשמן (HHI)  במדינות האיחוד האירופי, 2013 עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-9 יחס האשראי לפיקדונות והתפתחות רכיביו על פני זמן, סך המערכת הבנקאית, 2007 עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-10 תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות הישראלית – גודלו והרכבו, 2004  עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-11 שיעור השינוי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים, חמש הקבוצות הבנקאיות,  2011 עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-12 התפתחותה של יתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2000 עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-13 ההתפלגות של יתרת האשראי המאזני, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2001 עד  2014 xls​​ pdf​
איור א'-14 מדד EDF של חברות  מענף הבינוי והנדל"ן ושל החברות העסקיות בישראל, יוני 2011 עד דצמבר 2014 xls​​ pdf​
איור א'-15 מרווח התשואות בין אג"ח חברות לאג"ח ממשלתיות צמודות למדד, לפי ענפים, 2006 עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-16 שיעור הגידול בתוצר הנומינלי, שיעור הגידול באשראי למשקי בית ויחס האשראי למשקי בית לתוצר הנומינלי, חמש הקבוצות הבנקאיות xls​​ pdf​
איור א'-17 היחס בין סך האשראי למשקי הבית בחמש הקבוצות הבנקאיות, לבין ההכנסה הפנויה, 2004 עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-18 הממוצע החודשי של ביצועי ההלוואות למטרת מגורים ומדד מחירי הדירות, סך המערכת הבנקאית, 2003 עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-19 ההתפלגות של ביצועי ההלוואות למטרות מגורים לפי רמות סיכון, סך המערכת הבנקאית, אפריל 2011 עד דצמבר 2014 xls​​ pdf​
איור א'-20 יתרת ההלוואות למטרת מגורים ויתרת ההלוואות למטרת מגורים בפיגור של 90 יום ומעלה, סך המערכת הבנקאית, 2011 עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-21 יתרת סיכון האשראי המאזני הבעייתי בסך האשראי המאזני לציבור, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2012 עד דצמבר 2014 xls​​ pdf​
איור א'-22 השוואה בין-לאומית: משקל האשראי הפגום והאשראי שאינו פגום בפיגור של 90 יום ומעלה בסך האשראי לציבור, מדינות OECD xls​​ pdf​
איור א'-23 שיעור ההוצאה להפסדי אשראי בסך האשראי המאזני לענף, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2001 עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-24 שיעורה של יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בסך האשראי לציבור, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2012 עד דצמבר 2014 xls​​ pdf​
איור א'-25 שיעורה של יתרת סיכון האשראי של  100 הלווים הגדולים בסך יתרת סיכון האשראי, חמש הקבוצות הבנקאיות,  2008, 2011, 2013 ו-2014 xls​​ pdf​
איור א'-26 יתרת סיכון האשראי של 100 הלווים הגדולים: התפלגות לפי רמות הסיכון, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2013 עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-27 יחס ההון העצמי רובד 1/ יחס הון הליבה, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2012 עד דצמבר 2014 xls​​ pdf​
איור א'-28 השוואה בין-לאומית: יחס ההון רובד 1 , מדינות OECD xls​​ pdf​
איור א'-29 השוואה בין-לאומית: חלקם של נכסי הסיכון בסך הנכסים, מדינות OECD xls​​ pdf​
איור א'-30 השוואה בין-לאומית: יחס ההון העצמי לנכסים המאזניים, מדינות OECD xls​​ pdf​
איור א'-31 המרווח הפיננסי של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2005 עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-32 התשואה להון (ROE) לאחר מס, חמש הקבוצות הבנקאיות,  1995 עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-33 השוואה בין-לאומית: התשואה לנכסים (ROA) לפני מס, מדינות OECD xls​​ pdf​
איור א'-34 שיעור ההכנסה מריבית על אשראי, שיעור ההוצאה לריבית על פיקדונות ופער הריבית, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2011 עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-35 הרכב ההכנסות שאינן מריבית ביחס לסך הנכסים, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2009 עד דצמבר 2014 xls​​ pdf​
איור א'-36 ההכנסות שאינן מריבית, ההוצאות התפעוליות וההפסד התפעולי: שיעורהם בסך הנכסים, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2011 עד 2014 xls​​ pdf​
איור א'-37 השוואה בין-לאומית: יחס היעילות במערכות הבנקאות במדינות OECD xls​​ pdf​
איור א'-38 נתונים מקרו-כלכליים היסטוריים והתפתחות התרחישים, 2000 עד 2017 xls​​ pdf​​
איור א'-39 התפתחות יחס ההון העצמי רובד 1, סך המערכת, דצמבר 2014 עד דצמבר 2017 xls​​ pdf​​
איור א'-40 התפתחות התשואה להון, סך המערכת, 2001 עד 2017 xls​​ pdf​​
איור ב'-1 מספר הפניות והתלונות ומספר התלונות המוצדקות,  2010 עד 2014 xls​​ pdf​​
איור ב'-2 התפלגות הפניות לפי נושאים, 2014 xls​​ pdf​​
איור ב'-3 מספר הלקוחות המוגבלים, 2009 עד 2014 xls​​ pdf​​
איור ב'-4 מספר החשבונות המוגבלים, 2009 עד 2014 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-1-1 מספר ההלוואות: התפלגותו לפי עשירוני ההכנסה, 2010 עד 2013 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-2-1 היקף ההלוואות (ביצועים): התפלגותו לפי עשירוני ההכנסה, 2010 עד 2013 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-3-1 מספר חודשי ההכנסה הנחוצים למשק בית לרכישת דירה: הממוצע לפי עשירוני ההכנסה, 2010 עד 2013 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-4-1 שיעור ההחזר מההכנסה (PTI): התפלגותו בתוך כל עשירון הכנסה, 2010 עד 2013 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-5-1 רמת הסיכון: התפלגותה לפי עשירוני ההכנסה, 2010 עד 2013 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-6-1 מחירי הדירות שנרכשו: התפלגותם בתוך כל עשירון הכנסה, 2010 עד 2013 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-7-1 סכום ההלוואה: התפלגותו בתוך כל עשירון הכנסה, 2010 עד 2013 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-8-1 שיעור המימון (LTV): התפלגותו בתוך כל עשירון הכנסה, 2010 עד 2013 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-9-1 מחירי הדירות: התפלגותם לפי מחוזות, 2010 עד 2013 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-10-1 שיעור ההחזר מההכנסה (PTI): התפלגותו לפי מחוזות, 2010 עד 2013 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-11-1 שיעור המימון (LTV): התפלגותו לפי מחוזות, 2010 עד 2013 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-1-2 התפתחות האשראי בכל אחד מחמשת מגזרי הפעילות הקלסיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2011 עד 2014 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-2-2 התפתחות האשראי בכל אחד מחמשת מגזרי הפעילות הקלסיים, חמש הקבוצות הבנקאיות xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-3-2 יתרות האשראי הממוצעות: התפלגות לפי מגזרי הפעילות הקלסיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2011 לעומת דצמבר 2014 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-4-2 מדד הרפינדל-הירשמן (HHI) לריכוזיות האשראי, לפי מגזרי הפעילות הקלסיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2014 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-5-2 נתח שוק האשראי של שתי הקבוצות הגדולות (2CR), לפי מגזרי הפעילות  הקלסיים, דצמבר 2014 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-6-2 שיעור ההוצאה להפסדי אשראי במגזרי הפעילות הקלסיים - הערכים המינימליים, הממוצעים והמקסימלים, חמש הקבוצות הבנקאיות,2009 עד 2014 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-7-2 הרכב התשואה הממוצעת לנכסים והתחייבויות במגזרי הפעילות הקלסיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, הממוצע בשנים 2012 עד 2014 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-8-2 ההכנסות שאינן מריבית, ההוצאות התפעוליות וההפסד התפעולי ביחס להיקף הפעילות במגזרי הפעילות הקלסיים,  חמש הקבוצות הבנקאיות, הממוצע בשנים 2012 עד 2014 xls​​​ pdf​​
איור תיבה א'-9-2 שיעור ההכנסה מפעילות באשראי ובפיקדונות במגזרי הפעילות הקלסיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, הממוצע בשנים 2012 עד 2014 xls​​​ pdf​​