איורים של הסקירה החצי שנתית 2012

 

מספר האיור
שם האיור
Excel
PDF
1
מדד מניות הבנקים
2
שווי השוק לערך בספרים
3
שיעור הגידול הנומינלי השנתי בתוצר, שיעור הגידול באשראי המאזני לציבור ויחס האשראי לתוצר
4
הביצועים החודשיים של הלוואות למטרת מגורים
5
יחס ההוצאה השנתית להפסדי אשראי בסך האשראי לציבור
6
מדד EDF של החברות העסקיות בישראל
7
פער התשואות בין אג"ח קונצרניות לאג"ח ממשלתיות
8
הדירוג הממוצע של סיכון האשראי לפי ענפי המשק
9
השוואה בין-לאומית: האשראי הפגום בסך האשראי
10
תיק ניירות הערך - גודלו והרכבו
11
יחסי הון רובד 1 והון רובד 2 ויחס הלימות ההון
12
התשואה להון (ROE) לאחר מס

​