​ 

איורים של הסקירה החצי שנתית 2013

   

מספר האיור
שם האיור
Excel
PDF
1
התשואה להון (ROE) לאחר מס 
2
יחס הון הליבה ויחס הלימות ההון
3
שיעור השינוי השנתי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים
4
התפלגות יתרת האשראי המאזני
5
שיעור הגידול בתוצר העסקי הנומינלי, שיעור הגידול באשראי הבנקאי העסקי ויחס האשראי לתוצר העסקי הנומינלי
6
הביצועים החודשיים של ההלוואות למטרת מגורים
7
מדד EDF של החברות העסקיות בישראל
8
מרווח התשואות בין אג"ח חברות לאג"ח ממשלתיות צמודות למדד, לפי ענפים
9
יחס ההוצאה להפסדי אשראי לסך האשראי המאזני לענף
10
יתרת סיכון האשראי הכולל של 100 הלווים הגדולים בסך יתרת סיכון האשראי הכולל
11
הדירוג הממוצע של סיכון האשראי לפי ענפי המשק
12
תיק ניירות הערך - גודלו  והרכבו
xls
pdf
13
שווי השוק לערך בספרים (MV/BV) מול מדד תל אביב 100​