מערכת הבנקאות בישראל, סקירה חצי שנתית 2015, איורים

 

 

מספר האיור​ ​שם האיור ​קובץ EXCEL ​קובץ PDF
1​ תיק ניירות הערך xls​ pdf​
​2 התשואה להון xls​ pdf​
​3 הרכב ההכנסות שאנין מריבית​ xls​ pdf​
4​ השוואה בינלאומית, יחס היעילות​ xls​ pdf​
​5 יחס ההון העצמי לנכסים המאזניים​ xls​ pdf​
​6 יחס ההון העצמי רובד 1​ xls​ pdf​
7​ השוואה בינלאומית, חלקם של נכסי הסיכון בסך הנכסים​ xls​ pdf​
8​ שיעור הגידול בתוצר, שיעור הגידול באשראי המאזני לציבור ויחס האשראי לתוצר​ xls​ pdf​
9​ שיעור השינוי ביתרת האשראי המאזני בענפי  משק ​ מרכזיים xls​ pdf​
10​ התפתחות יתרת האשראי בענפי משק מרכזיים​ xls​ pdf​
11​ התפלגות יתרת האשראי בענפי משק מרכזיים​ xls​ pdf​
12​ שיעור הגידול בתוצר , שיעור הגידול באשראי למשקי בית ויחס האשראי למשקי בית לתוצר​ xls​ pdf​
13​ היחס בין סך האשראי למשקי בית לבין ההכנסה הפנויה​ xls​ pdf​
14​ מדד EDF של החברות העסקיות וחברות הבינוי ונדל"ן​ xls​ pdf​
15​ מרווח התשואות בין אג"ח חברות לאג"ח ממשלתיות​ xls​ pdf​
16​ יתרת סיכון האשראי הכולל של 100 הלווים הגדולים​ xls​ pdf​
17​ הביצועים החודשיים של ההלוואות למטרות מגורים​ xls​ pdf​
18​ התפלגות הסיכון של ביצועי המשכנתאות לפי חיתוכי LTV ו-PTI​ xls​ pdf​
19​ שיעור ההוצאה להפסדי אשראי בסך האשראי המאזני לענף ​ xls​ pdf​
20​ שיעורה של יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בסך האשראי לציבור​ xls​ pdf​
21​ יתרת סיכון האשראי המאזני הבעייתי בסך האשראי המאזני לציבור​ xls​ pdf​
22​ יחס כיסוי הנזילות ​ xls​ pdf​
23​ הרכב מלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוהה​ xls​ pdf​
 

 

 ​