מבט סטטיסטי 2015

​​

 
 
חלק ראשון: התפתחויות עיקריות בנושאים פיננסיים בשנת 2015                              
תוכן העניינים
 המסמך
 קובץ הנתונים
 לנתונים נוספים בנושא
א. תיק הנכסים הפיננסים של הציבור​

 pdf

 xls​

לדף תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור

לדף המשקיעים המוסדיים
ב. החוב של המגזר הפרטי​ pdf xls​ לדף שוק האשראי ​​
ג. פעילות המשק מול חו"ל​
pdf xls​ לדף פעילות המשק מול חו"ל
ד. פעילות המגזרים העיקריים במטבע חוץ​
pdf xls​ לדף שוק מטבע החוץ
    
  
 
חלק שני: עבודות בתחום המתודולוגיה הסטטיסטית והמידע הכלכלי ​ ​
תוכן העניינים העבודה
א. מערכת נתוני האשראי בישראל​
pdf​​
ב. מדידת מצרפי הכסף בישראל על פי הסטנדרט הבינלאומי​
pdf
​​​​​​​​​​​​​​​​​