מבט סטטיסטי 2016

​​
 
 
חלק ראשון: התפתחויות עיקריות בנושאים פיננסיים בשנת 2016
תוכן העניינים
 המסמך
 קובץ הנתונים
 לנתונים נוספים בנושא
א. תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור​
 pdf
 xls​
לדף תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור
לדף המשקיעים המוסדיים
ב. החוב של המגזר הפרטי​ הלא-פיננסי pdf xls​ לדף שוק האשראי ​​
ג. פעילות המשק מול חו"ל​
pdf xls​ לדף פעילות המשק מול חו"ל
ד. פעילות המגזרים העיקריים במטבע חוץ​
pdf xls​ לדף שוק מטבע החוץ
    
  
 
​חלק שני: עבודות בתחום המתודולוגיה הסטטיסטית והמידע הכלכלי ​ ​
תוכן העניינים העבודה
א. ​מדידת החשיפות של המשקיעים המוסדיים למט"ח ולנכסים זרים
pdf​​
ב. ​ניכוי עונתיות מסדרות כלכליות ופיננסיות בבנק ישראל -
הדגמה על הסדרה "ביצועי משכנתאות"
pdf
ג.​ מדידת ההשקעות הישירות כחלק ממצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל pdf​

​​​​​​​​​​​​​​​