מערכת הבנקאות בישראל, סקירה חצי שנתית 2015

מערכת הבנקאות בישראל, סקירה חצי שנתית 2015

מבוא

במחצית הראשונה של 2015 המערכת הבנקאית שמרה על חוסנה ועל יציבותה והציגה תוצאות עסקיות נאותות, אף על פי שהפעילות הריאלית בישראל ובעולם הוסיפה לצמוח במתינות ואף על פי שסביבת הריבית המשיכה להיות נמוכה. יציבותה של המערכת הבנקאית מקבלת תמיכה מהמשך הצבירה וחיזוק ההון וקביעת יעדי הון שהולמים את פרופיל הסיכון של הבנקים, מרמת הנזילות הנאותה ואיכותם של מקורות הבנקים הישראליים בהשוואה לעולם, ומחיזוק המסגרת לניהול הסיכונים ולממשל התאגידי בבנקים. במהלך התקופה הנסקרת נמשך השיפור במדדים לאיכות תיק האשראי ונמשכה מגמת הירידה בריכוזיות חשיפתם של הבנקים ללווים הגדולים. יחד עם זאת, בפני המערכת הבנקאית ניצבים מספר אתגרים: חלקו של האשראי לענף הבינוי והנדל"ן והאשראי לדיור נמצא במגמת עליה מזה מספר שנים והגיע ביוני 2015 ל- 44% מתיק האשראי הבנקאי. חשיפתם הגבוהה של הבנקים לאשראי לענף הבינוי והנדל"ן, לאשראי לדיור ולאשראי צרכני – והמתאמים הקיימים בין סוגי אשראי אלו – ממשיכים להוות סיכון למערכת הבנקאית. כמו כן סביבת הריבית הנמוכה לאורך זמן עלולה לעודד משקיעים ליטול סיכונים גדולים יותר בחיפוש אחרי תשואות, והיא מגבירה את הסיכון למינוף יתר של הלווים. אתגר נוסף הניצב בפני המערכת הבנקאית הוא שמירה על רמת רווחיות נאותה על פני זמן על רקע סביבת הריבית ונוכח יעילותה התפעולית הנמוכה של המערכת ביחס למערכות בנקאות אחרות בעולם. אתגר זה צפוי להתעצם בשנים הקרובות עם הגברת התחרות שתיווצר בעקבות שינויים מבניים  שמקודמים בימים אלה. בשנים האחרונות ניכרת גם עלייה בסיכון התפעולי, בפרט נוכח התגברות הלוחמה הקיברנטית נגד בנקים בארץ ובעולם, סיכוני זליגת מידע, ושיפורים טכנולוגיים הנדרשים במערכות ליבה של הבנקים. נוסף על כך, חל גידול בחשיפה של הבנקים לסיכוני ציות והתנהלות וסיכונים משפטיים על רקע התרבות אירועים של חקירת גופים פיננסיים בעולם ובארץ במגוון רחב של תחומים והטלת קנסות על חלקם.

 

לסקירה חצי שנתית בקובץ PDF

 

 

ללוחות של הסקירה בקבצי Excel ו Pdf

 

לאיורים של הסקירה בקבצי Excel ו Pdf​​​