מערכת הבנקאות בישראל, סקירה חצי שנתית 2016

​מבוא

 

במחצית הראשונה של 2016 הוסיפה המערכת הבנקאית לשמור על חוסנה ולחזק את יציבותה, על אף  הצמיחה המתונה בארץ ובעולם, חוסר הבהירות בנוגע למצבן של כלכלות אירופה והריבית הנמוכה במשק. הקטנת החשיפה להתממשות הסיכונים של המערכת באה לידי ביטוי בהמשכה של מגמת הצבירה וחיזוק ההון, ברמת מינוף נאותה, בהמשכה של מגמת הירידה בריכוזיות תיק האשראי והחשיפה ללווים הגדולים, בשיעור הנמוך של החובות הפגומים ובשיפור נזילות הבנקים והמערכת כולה, שחלה לצד יישום תקנים בינ"ל מתקדמים לניהול סיכון הנזילות. רווחיותה של המערכת הבנקאית נותרה ללא שינוי ניכר ורמתה דומה לרווחיות הבנקים במדינות המפותחות. הרווח והרווחיות הושפעו במהלך התקופה משמעותית מגורמים חד פעמיים ובראשם מכירת מניות "ויזה אירופה". הגורמים שהשפיעו על הרווחיות הבסיסית באופן שלילי היו סביבת הריבית הנמוכה, שהמשיכה לפעול לשחיקת מקורות הרווח הבסיסים; והירידה בהכנסות מעמלות, שחלה על רקע צעדים שנקט הפיקוח על הבנקים בשנים האחרונות והירידה בתעריפי העמלות בפעילות בשוק ההון. מנגד הכוחות שתרמו לחיוב לרווח ולרווחיות היו הפרשות נמוכות לחובות מסופקים (נטו נרשמו בסעיף זה הכנסות לבנקים) וגידול מהיר בהיקף האשראי הקמעונאי ולעסקים קטנים, שתרמו לרווחיות של הבנקים. הגידול בתיק האשראי הבנקאי למגזר משקי הבית ומגזר העסקים הקטנים והבינוניים חל במקביל להמשך צמצום האשראי לעסקים הגדולים. עיקר הצמצום באשראי למגזר העסקים הגדולים התרחש בשני הבנקים הגדולים בעוד שמרבית הבנקים הבינוניים, שאצלם מגבלת ההון הייתה חמורה פחות, דווקא הגדילו אשראי למגזר זה. על רקע ההתפתחויות בשוק הדיור, הוסיפו הבנקים להגדיל את האשראי לדיור והאשראי לענף הבינוי וחלקם ביחד עם ענף הנדל"ן עמד בסוף התקופה על 45% מסך התיק הבנקאי. הגידול המתמשך בחשיפה של הבנקים לאשראים אלה, היקפם הגדול בתיק הבנקים והמתאמים הקיימים ביניהם, ממשיכים להוות מוקד סיכון מרכזי ללווים ולמערכת הבנקאית.
בצד היעילות, הבנקים נערכים להוראת הפיקוח להציג תכניות התייעלות משמעותיות שתיושמנה בשנים הקרובות, וחלקם כבר הגישו ופרסמו תכניות אלה לציבור. תכניות ההתייעלות של הבנקים מתייחסות בין היתר לצמצום כוח האדם במסגרת תכניות פרישה מרצון, ולניצול פרישה טבעית צפויה בשנים הקרובות, לצורך צמצום מצבת העובדים. פעולות אלה מבוצעות לצד שורה של מהלכים, שנועדו לצמצם את הוצאות התפעוליות, ובכלל זה: צמצום שטחים, ייעול פריסת הסניפים, הטמעת טכנולוגיות שישפרו תהליכי עבודה ועוד. תהליך זה שעוברת המערכת הבנקאית ותמשיך לעבור בשנים הקרובות הנו הכרחי, על רקע היעילות הנמוכה של רוב הבנקים במערכת, הצפי להתגברות התחרות בין השחקנים לבין עצמם ומצד גורמים מחוץ לענף, והשינויים הטכנולוגיים הגדולים שמשנים את פני הבנקאות בעולם וגם בארץ.
הפיקוח על הבנקים פעל במחצית זו לקדם מגוון רחב של יוזמות להעצמת התחרות במערכת הבנקאות וליצירת תשתית רגולטורית שתאפשר הטמעה של שינויים טכנולוגיים משמעותיים במערכת הבנקאית.

 

לסקירה חצי שנתית בקובץ PDF

לאיורים של הסקירה בקבצי EXCEL ו PDF

שערי חליפין יציגים