לוחות של הסקירה השנתית 2012

03/07/2013

 

מס' לוח
שם לוח
Excel
PDF
לוח א'-1
מדדים מרכזיים של מערכת הבנקאות
לוח א'-2
מבנה מערכת הבנקאות
לוח א'-3
מאזן
לוח א'-4
עסקאות במכשירים פיננסיים חוץ-מאזניים
לוח א'-5
התפלגות היתרות במכשירים הנגזרים
לוח א'-6
יתרת האשראי לציבור לפי ענפי המשק
לוח א'-7
מדדים לאיכות האשראי, לפי ענפי משק
לוח א'-8
מדדים לאיכות תיק האשראי
לוח א'-9
החשיפה למדינות זרות
לוח א'-10
חשיפה למוסדות פיננסיים זרים
לוח א'-11
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית
לוח א'-12
החשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין
לוח א'-13
מדדי נזילות
לוח א'-14
סיכון הנזילות- יחס המודל הפיקוחי, תרחיש קיצון ומדדי ריכוזיות.
לוח א'-15
התפלגות ההון ויחסי ההון
לוח א'-16
סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד
לוח א'-17
ההכנסות מעמלות ואחרות וההוצאות התפעוליות
לוח א'-18
ההוצאות בגין עובדים
לוח א'-19
עלות ליחידת תפוקה ויחס היעילות
לוח א'-20
מדדי הביצוע לפי מגזרי פעילות
לוח נ-א'-1
אינדיקטורים מרכזיים בשוק האשראי לדיור
לוח נ-א'-2
מדדים לריכוזיות של תיק האשראי לציבור
לוח נ-א'-3
התפלגות יתרת האשראי לציבור, לפי גודל הלווה
לוח נ-א'-4
תיק ניירות הערך
לוח נ-א'-5
התשואה המותאמת לסיכון- RAROC