לוחות של הסקירה השנתית לשנת 2013

24/06/2014

 

​מספר

 לוח

שם הלוח​

קובץ

Excel​

​קובץ

PDF

לוח א'-1 מדדים מרכזיים של מערכת הבנקאות xls​ pdf
לוח א'-2 המבנה של מערכת הבנקאות xls​​ pdf​
לוח א'-3 המאזן xls​​ pdf​
לוח א'-4 תיק ניירות הערך xls​​ pdf​
לוח א'-5 עסקאות במכשירים פיננסיים חוץ-מאזניים שבהן הסכום הנקוב מייצג סיכון אשראי xls​​ pdf​
לוח א'-6 התפלגות היתרות במכשירים הנגזרים xls​​ pdf​
לוח א'-7 יתרת האשראי לציבור לפי ענפי משק xls​​ pdf​
לוח א'-8 מדדים לאיכות האשראי המאזני לציבור, לפי ענפי המשק xls​​ pdf​
לוח א'-9 מדדים לאיכות תיק האשראי xls​​ pdf​
לוח א'-10 יחס המודל הפיקוחי, תרחיש קיצון ומבחר מדדי ריכוזיות בתחום הנזילות xls​​ pdf​​​
לוח א'-11 מדדי נזילות נבחרים xls​​ pdf​​
לוח א'-12 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית xls​​ pdf​​
לוח א'-13 החשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין xls​​ pdf​​
לוח א'-14​ התפלגות ההון ויחסי ההון xls​​ pdf​​
לוח א'-15​ מדדי הון מרכזיים xls​​ pdf​​
לוח א'-16​ הנתונים על ההון ועל נכסי הסיכון, על פי באזל II  ועל פי באזל III xls​​ pdf​​
לוח א'-17​ סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד xls​​ pdf​​
לוח א'-18 היתרות הממוצעות, שיעורי ההכנסה וההוצאה ופער הריבית בגין הנכסים וההתחייבויות xls​​ pdf​​
לוח א'-19​ השפעת הכמות והשפעת המחיר על הכנסות והוצאות הריבית xls​​ pdf​​
לוח א'-20 ההכנסות מעמלות ואחרות וההוצאות התפעוליות xls​​ pdf​​
לוח א'-21​ ההוצאות בגין עובדים xls​​ pdf​​
לוח א'-22 מספר משרות וההוצאות לפי רמות שכר שנתיות xls​​ pdf​​
לוח א'-23​ העלות ליחידת תפוקה ויחס היעילות xls​​ pdf​​
לוח א'-24​ מדדי הביצוע לפי מגזרי פעילות xls​​ pdf​​
לוח א'-25 השוואה בין המשתנים המקרו-כלכליים של תרחיש הקיצון האחיד xls​​ pdf​​
לוח נ'-א'-1 תיק ניירות הערך xls​​ pdf​​
לוח נ'-א'-2​ אינדיקטורים מרכזיים בשוק האשראי לדיור xls​​ pdf​​
לוח נ'-א'-3​ מדדים לריכוזיות של תיק האשראי לציבור xls​​ pdf​​
לוח נ'-א'-4​ החשיפה למדינות זרות xls​​ pdf​​
לוח נ'-א'-5​ חשיפת האשראי הנוכחית למוסדות פיננסיים זרים xls​​ pdf​​
לוח נ'-א'-6​ התשואה המותאמת לסיכון (RAROC) xls​​ pdf​​
לוח ב'-1​ סיכום פעילותה של היחידה לפניות הציבור xls​​ pdf​​
לוח ב'-2​ ההתפלגות של משך הטיפול בפניות ותלונות כתובות xls​​ pdf​​
לוח ב'-3​ ההתפלגות של מספר הלקוחות המוגבלים xls​​ pdf​​