לוחות של הסקירה השנתית לשנת 2014

24/06/2015

 

​מספר הלוח ​שם הלוח ​קובץ אקסל ​קובץ PDF
לוח א'-1​ מדדים מרכזיים של מערכת הבנקאות, דצמבר 2001 עד דצמבר 2014 XLS​ PDF
לוח א'-2​ ​המבנה של מערכת הבנקאות, דצמבר 2014 XLS​​ PDF​
​לוח א'-3 ​המאזן של סך מערכת הבנקאות הישראלית, 2012 עד 2014 XLS​​ PDF​
​לוח א'-4 תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות הישראלית, 2013 ו-2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-5 עסקאות במכשירים פיננסיים חוץ-מאזניים שבהן הסכום הנקוב מייצג סיכון אשראי, סך מערכת הבנקאות הישראלית, 2014 לעומת 2013 XLS​​ PDF​
לוח א'-6 התפלגות היתרות במכשירים הנגזרים, סך מערכת הבנקאות הישראלית, 2014 לעומת 2013 XLS​​ PDF​
לוח א'-7 יתרת האשראי לציבור, לפי ענפי המשק, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2013 ו-2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-8 מדדים לאיכות האשראי המאזני לציבור, לפי ענפי המשק, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2013 ו-2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-9 אינדיקטורים מרכזיים בשוק האשראי לדיור, סך המערכת הבנקאית, 2005 עד 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-10 מדדים לאיכות תיק האשראי של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2009 עד 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-11 מדדים לריכוזיות של תיק האשראי לציבור, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2008  עד דצמבר 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-12 החשיפה למדינות זרות, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-13 חשיפת האשראי הנוכחית למוסדות פיננסיים זרים, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-14 מדדי נזילות נבחרים, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2007 עד 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-15 יחס המודל הפיקוחי, תרחיש קיצון ומבחר מדדי ריכוזיות בתחום הנזילות, חמשת הבנקים הגדולים, 2011 עד 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-16 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית, חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות, דצמבר 2013 ודצמבר 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-17 החשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2013 ודצמבר 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-18 התפלגות ההון ויחסי ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות, 2013 עד 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-19 מדדי הון מרכזיים של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2007 עד 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-20 סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד של חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות, 2012 עד 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-21 השפעת הכמות והשפעת המחיר על הכנסות והוצאות הריבית, ישראל וחו"ל, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2014 לעומת 2013 (מיליוני ש"ח) XLS​​ PDF​
לוח א'-22 היתרות הממוצעות, שיעורי הכנסות והוצאות הריבית ופער הריבית בגין הנכסים וההתחייבויות, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2014 לעומת 2013 (מיליוני ש"ח, אחוזים) XLS​​ PDF​
לוח א'-23 ההכנסות מעמלות ואחרות וההוצאות התפעוליות של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2012 עד 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-24 מספר המשרות וההוצאות לפי רמות השכר השנתיות, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2013 ו-2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-25 ההוצאות של חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות בגין עובדים, 2000 עד 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-26 העלות ליחידת תפוקה ויחס היעילות בחמש הקבוצות הבנקאיות, 2012 עד 2014 XLS​​ PDF​
לוח א'-27 השוואה בין משתני המקרו העיקריים בתרחישי הקיצון שנבחנו בישראל ובמדינות נבחרות בעולם XLS​​ PDF​
לוח ב'-1 סיכום פעילותה של היחידה לטיפול בפניות הציבור XLS​​ PDF​
לוח ב'-2 פניות ותלונות בכתב: התפלגותן לפי משך הטיפול XLS​​ PDF​
 ​