לוחות של הסקירה השנתית לשנת 2015

13/06/2016

​ 

​מס' הלוח ​שם הלוח ​Excel ​Pdf
לוח א'-1 מדדים מרכזיים של מערכת הבנקאות, דצמבר 2001 עד דצמבר 2015 xls​ pdf
לוח א'-2​ המבנה של מערכת הבנקאות, דצמבר 2015 xls pdf
לוח א'-3​ המבנה של מערכת הבנקאות הישראלית וההשקעות בחברות המוחזקות העיקריות, דצמבר 2015 xls​ pdf
לוח א'-4​ המאזן של סך מערכת הבנקאות הישראלית, 2013 עד 2015 xls​​ pdf​
לוח א'-5​ תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות הישראלית, דצמבר 2014 ודצמבר 2015 xls​​ pdf​
לוח א'-6​ עסקאות במכשירים פיננסיים חוץ-מאזניים שבהן הסכום הנקוב מייצג סיכון אשראי, סך מערכת הבנקאות הישראלית, 2015 לעומת 2014 xls​​ pdf​
לוח א'-7​ התפלגות היתרות במכשירים הנגזרים, סך מערכת הבנקאות הישראלית, 2015 לעומת 2014 xls​​ pdf​
לוח א'-8​ סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2013 עד 2015 xls​​ pdf​
לוח א'-9​
השפעת הכמות והשפעת המחיר על הכנסות והוצאות הריבית, ישראל וחו"ל, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2015 לעומת 2014 (מיליוני ש"ח)
xls​​ pdf​
לוח א'-10​ היתרות הממוצעות, שיעורי הכנסות והוצאות הריבית ופער הריבית בגין הנכסים וההתחייבויות, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2015 לעומת 2014 (מיליוני ש"ח, אחוזים) xls​​ pdf​
לוח א'-11​ ההכנסות מעמלות ואחרות וההוצאות התפעוליות של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2013 עד 2015 xls​​ pdf​
לוח א'-12​ מספר המשרות וההוצאות לפי רמות השכר השנתיות, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2014 ו-2015 xls​​ pdf​
לוח א'-13​ התפלגות ההון ויחסי ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2014 ודצמבר 2015 xls​​ pdf​
לוח א'-14​ מדדי הון מרכזיים של חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2008 עד דצמבר 2015 xls​​ pdf​
לוח א'-15​ יתרת האשראי לציבור, לפי ענפי המשק, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2014 ו-2015 xls​​ pdf​
לוח א'-16​ מדדים לאיכות תיק האשראי של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2010 עד 2015 xls​​ pdf​
לוח א'-17​ מדדים לריכוזיות של תיק האשראי לציבור בחמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2009  ועד דצמבר  2015 xls​​ pdf​
לוח א'-18​ מדדים לאיכות האשראי המאזני לציבור, לפי ענפי המשק, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2014 ו-2015 xls​​ pdf​
לוח א'-19​ חשיפת האשראי הנוכחית למוסדות פיננסיים זרים, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2015 xls​​ pdf​
לוח א'-20​ החשיפה למדינות זרות, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2015 xls​​ pdf​
לוח א'-21​ החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2014 ודצמבר 2015 xls​​ pdf​
לוח א'-22​ החשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2014 ודצמבר 2015 xls​​ pdf​
לוח א'-23​ השוואה בין המשתנים המקרו-כלכליים של תרחיש הקיצון האחיד, ישראל ומדינות נבחרות בעולם xls​​ pdf​
לוח ב'-1​ סיכום פעילותה של היחידה לטיפול בפניות הציבור, 2013 עד 2015 xls​​ pdf​
לוח תיבה א'-1-2 הפעילות בכרטיסי החיוב, 2012 עד 2015 xls​​ pdf​
לוח תיבה א'-1-4 קנסות שהרשויות בארה"ב הטילו, 2012 עד 2015 (במיליוני דולרים) xls​​ pdf​