לוחות של הסקירה השנתית לשנת 2016

בדף זה מרוכזים לוחות הסקירה: 

מספ​ר הלוח​ ​שם הלוח ​XLS ​PDF
 לוח א'-1 
מדדים מרכזיים של מערכת הבנקאות xls pdf
לוח א'-2 המבנה של מערכת הבנקאות xls pdf
לוח א'-3 ​סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד של חמש הקבוצות הבנקאיות xls pdf
לוח א'-4 השפעת הכמות והשפעת המחיר על הכנסות הריבית והוצאות הריבית, ישראל וחו"ל xls pdf
לוח א'-5
היתרות הממוצעות, שיעורי הכנסות הריבית והוצאות הריבית ופער הריבית בגין הנכסים וההתחייבויות xls pdf
לוח א'-6  ההכנסות מעמלות ואחרות וההוצאות התפעוליות של חמש הקבוצות הבנקאיות xls pdf
לוח א'-7 ​התפלגות ההון ויחסי ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות xls pdf
לוח א'-8 מדדי הון מרכזיים של חמש הקבוצות הבנקאיות xls pdf
לוח א'-9 ​המאזן של סך מערכת הבנקאות הישראלית xls pdf
לוח א'-10 ​תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות הישראלית xls pdf
לוח א'-11  עסקאות במכשירים פיננסיים חוץ-מאזניים שבהן הסכום הנקוב מייצג סיכון אשראי xls pdf
לוח א'-12  התפלגות היתרות במכשירים הנגזרים xls pdf
לוח א'-13  יתרת האשראי לציבור לפי ענפי המשק xls pdf
לוח א'-14  ​מגזרי פעילות פיקוחיים – יתרות מאזניות ומדדי ביצוע xls pdf
לוח א'-15  ​מדדים לאיכות האשראי המאזני לציבור לפי ענפי המשק xls ​​pdf
לוח א'-16  מדדים לאיכות תיק האשראי של חמש הקבוצות הבנקאיות xls pdf
​לוח א'-17 ​מדדים לריכוזיות של תיק האשראי לציבור בחמש הקבוצות הבנקאיות xls pdf
לוח א'-18 חשיפת האשראי הנוכחית למוסדות פיננסיים זרים xls pdf
לוח א'-19 ​החשיפה למדינות זרות ​xls pdf
לוח א'-20 ​החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית xls pdf
לוח א'-21 החשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין xls pdf
לוח ב-1 ​העלות ליחידת תפוקה ויחס היעילות של התאגידים הבנקאיים בישראל xls pdf
לוח ב-2 ​מספר המשרות וההוצאות לפי רמות השכר השנתיות xls ​​pdf
לוח ג- 2 -1 סיכום פעילותה של היחידה לטיפול בפניות הציבור​ pdf​
 

 

​ ​​​