סקירת המפקחת על הבנקים, לוחות לשנת 2017

בדף זה מרוכזים לוחות הסקירה: 

 
מספר הלוח שם הלוח​ XLS PDF
​לוח א'-1​​​ מדדים מרכזיים של מערכת הבנקאות​ ​​xls pdf​
​​​​לוח א'-2 המבנה של מערכת הבנקאות​ xls pdf
​​לוח א'-3​​​ סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד של חמש הקבוצות הבנקאיות​ xls pdf
​לוח א'-4 השפעת הכמות והשפעת המחיר על הכנסות הריבית והוצאות הריבית, ישראל וחו"ל​ xls pdf
​​​לוח א'-5​​​ היתרות הממוצעות, שיעורי הכנסות הריבית והוצאות הריבית ופער הריבית בגין הנכסים וההתחייבויות​ xls pdf
​לוח א'-6​​ ההכנסות מעמלות ואחרות וההוצאות התפעוליות של חמש הקבוצות הבנקאיות​ xls pdf
​לוח א'-7​​ העלות ליחידת תפוקה ויחס היעילות של התאגידים הבנקאיים בישראל xls pdf
​לוח א'-8​​ מספר המשרות וההוצאות לפי רמות השכר השנתיות​ xls pdf
​לוח א'-9​​ התפלגות ההון ויחסי ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות​ xls pdf
​לוח א'-10​​ התפלגות ההחזקות במניות הבנקים והדיווידנדים שחולקו​ xls pdf
​לוח א'-1​​1 מדדי ההון המרכזיים של חמש הקבוצות הבנקאיות xls pdf
​לוח א'-1​​2 המאזן של סך המערכת הבנקאית הישראלית​ xls pdf
​לוח א'-1​​3 תיק ניירות הערך של סך המערכת הבנקאית הישראלית​ xls pdf
​לוח א'-1​​4 עסקאות במכשירים פיננסיים חוץ-מאזניים שבהן הסכום הנקוב מייצג סיכון אשראי​ xls pdf
​לוח א'-1​​5 התפלגות היתרות במכשירים הנגזרים​ xls pdf
​​לוח א'-16​ יתרת האשראי לציבור לפי ענפי המשק​ xls pdf
​​​לוח א'-17 מגזרי פעילות פיקוחיים – היתרות המאזניות ומדדי הביצוע​ xls pdf
​​​לוח א'-18 מדדים לאיכות האשראי המאזני לציבור לפי ענפי המשק​ xls pdf
​​​לוח א'-19 מדדים לאיכות תיק האשראי של חמש הקבוצות הבנקאיות​ xls pdf
​​​לוח א'-20 מדדים לריכוזיות של תיק האשראי לציבור בחמש הקבוצות הבנקאיות​ xls pdf
​​​לוח א'-21 החשיפה למדינות זרות​ xls pdf
​​​לוח א'-22 חשיפת האשראי הנוכחית למוסדות פיננסיים זרים​ xls pdf
​​​לוח א'-23 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית​ xls pdf
​​​לוח א'-24 החשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין​ xls pdf
​​​לוח תיבה א'-3- 1 עלות ההון הממוצעת על פי מודל CAPM​ xls pdf
לוח תיבה א'-4- 1​ הבנקאות בישראל בהשוואה לבנקאות במדינות אירופה וארצות הברית​ xls pdf
לוח תיבה ב'-2- 1​ השלכות השיפורים הטכנולוגיים: ההזדמנויות והסיכונים לבנקים וללקוחות​ xls pdf
​​לוח תיבה ב'-3- 1​ השינוי שיישום באזל IV צפוי ליצור בסך דרישות ההון רובד 1 המזעריות בבנקים באירופה​ xls pdf
לוח ג'-1​ התלונות שטופלו ביחידה לפניות הציבור​ xls pdf
לוח ג'-2​ מספר הפניות בכתב שהתקבלו ביחידה לפניות הציבור​ xls​ pdf​
 

 
table1.1.pdf​​table1.1.xlsx