לוחות של הסקירה השנתית לשנת 2018

23/05/2019
​בדף זה מרוכזים לוחות הסקירה השנתית:

מספר לוח

שם הלוח

Excel

PDF

לוח א'-1

מדדים מרכזיים של מערכת הבנקאות

Xls1.1

Pdf1.1

לוח א'-2

המבנה של מערכת הבנקאות

Xls1.2

Pdf1.2

לוח א'-3

סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד של חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.3

Pdf1.3

לוח א'-4

השפעת הכמות והשפעת המחיר על הכנסות והוצאות הריבית, ישראל וחו"ל, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.4

Pdf1.4

לוח א'-5

היתרות הממוצעות, שיעורי הכנסות הריבית והוצאות הריבית ופער הריבית בגין הנכסים וההתחייבויות, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.5

Pdf1.5

לוח א'-6

ההכנסות מעמלות ואחרות וההוצאות התפעוליות של חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.6

Pdf1.6

לוח א'-7

העלות ליחידת תפוקה ויחס היעילות של התאגידים הבנקאיים בישראל

Xls1.7

Pdf1.7

לוח א'-8

ההוצאות של חמש הקבוצות הבנקאיות בגין עובדים, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.8

Pdf1.8

לוח א'-9

מספר המשרות וההוצאות לפי רמות השכר השנתיות, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.9

Pdf1.9​

לוח א'-10

יתרת האשראי לציבור לפי ענפי משק, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.10

Pdf1.10

לוח א'-11

מגזרי פעילות פיקוחיים - יתרות מאזניות ומדדי ביצוע, חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.11

Pdf1.11

לוח א'-12

מדדים לאיכות האשראי המאזני לציבור, לפי ענפי המשק, חמש הקבוצות

Xls1.12

Pdf1.12

לוח א'-13

מדדים לאיכות תיק האשראי של חמש הקבוצות

Xls1.13

Pdf1.13

לוח א'-14

התפלגות ההון ויחסי ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.14

Pdf1.14

לוח א'-15

מדדי הון מרכזיים של חמש הקבוצות הבנקאיות

Xls1.15

Pdf1.15

לוח א'-16

התפלגות ההחזקות במניות הבנקים והדיווידנדים שחולקו, שבעת הבנקים

Xls1.16

Pdf1.16

לוח א'-17

המאזן של סך המערכת הבנקאית הישראלית

Xls1.17

Pdf1.17

לוח א'-18

תיק ניירות הערך של סך המערכת הבנקאית הישראלית

Xls1.18

Pdf1.18

לוח א'-19

עסקאות במכשירים פיננסיים חוץ-מאזניים שבהן הסכום הנקוב מייצג סיכון אשראי, סך המערכת הבנקאית הישראלית

Xls1.19

Pdf1.19

לוח א'-20

התפלגות היתרות במכשירים הנגזרים, סך המערכת הבנקאית הישראלית

Xls1.20

Pdf1.20

לוח תיבה ​ב'-1-1

שיעור מעבר חשבונות העו"ש מבנק לבנק

Xls2.1.1

Pdf2.1.1

לוח תיבה ב'-2-1

התפלגות העוברים, לפי סוג המוצרים הנוספים הנצרכים בנוסף לחשבון העו"ש בתקופת פתיחת החשבון, סך המערכת הבנקאית

Xls2.1.2

Pdf2.1.2

לוח ג'-1

חומרים בנושא הסדרי אשראי ללווים גדולים שהפיקוח על הבנקים פרסם לציבור במסגרת וועדת החקירה הפרלמנטרית

Xls3.1

Pdf3.1

לוח ג'-2

מספר הפניות שהתקבלו בכתב ביחידה לפניות הציבור

Xls3.2

Pdf3.2

לוח ג'-3

מספר הלקוחות המוגבלים

Xls3.3

Pdf3.3

לוח ג'-4

מספר החשבונות המוגבלים

Xls3.4

Pdf3.4

לוח תיבה ג'-1-1

תובענות ייצוגיות נגד תאגידים בנקאיים: ניתוח הנתונים לשנת 2017 בהשוואה לשנת 2018

Xls3.1.1

Pdf3.1.1

לוח תיבה ג'-1-2

כרטיסי הסיכון ששימשו בתהליך ה-SREP האחרון שנערך בשנת 2018

Xls3.2.1​

Pdf3.2.1​