סקירה חצי שנתית 2019, לוחות

30/10/2019
מספר לוח ​שם ​הלוח ​קובץ Excel ​קובץ Pdf
לוח א' 1 מדדים מרכזיים של מערכת הבנקאות, דצמבר 2001 עד יוני 2019 xlsx pdf
לוח א' 2​ סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד של חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2018, דצמבר 2018 ויוני 2019 xlsx​ pdf
לוח א' 3 סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2013 עד 2015   xlsx pdf
לוח א' 4 השפעת הכמות והשפעת המחיר על הכנסות והוצאות הריבית, ישראל וחו"ל (שינוי לעומת תקופה מקבילה אשתקד) חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2018 עד יוני 2019 (מיליוני ₪) xlsx pdf
לוח א' 5 היתרות הממוצעות, שיעורי הכנסות והוצאות הריבית ופער הריבית בגין הנכסים וההתחייבויות, חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2018 עד יוני 2019 (מיליוני ש"ח, אחוזים במונחים שנתיים) xlsx pdf
לוח א' 6​ העלות ליחידת תפוקה1 ויחס היעילות2 של התאגידים הבנקאיים בישראל, דצמבר  2018 עד יוני 2019 xlsx pdf
לוח א' 7​ יתרת האשראי לציבור, לפי ענפי המשק, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2018 ויוני 2019 xlsx pdf
לוח א' 8 מדדים לאיכות תיק האשראי של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2014 עד יוני 2019 xlsx pdf
לוח א' 9
מגזרי פעילות פיקוחיים 1, 2 - יתרות מאזניות ומדדי ביצוע חמש הקבוצות הבנקאיות, מארס 2018, דצמבר 2018 ומארס 2019
xlsx pdf
לוח א' 10​ אשראי ומרווחים לפי מגזרי פעילות פיקוחיים, המגזר העסקי2,1 חמש הקבוצות הבנקאיות, מרץ 2018, דצמבר 2018 ומרץ 2019 xlsx pdf
לוח א' 11​ מדדי הון מרכזיים של חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2014 עד יוני 2019 xlsx pdf
לוח א' 12​ התפלגות ההון ויחסי ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות1, דצמבר 2018 ויוני 2019 xlsx pdf
לוח א' 13 המאזן של סך מערכת הבנקאות הישראלית, דצמבר 2017 עד יוני 2019 xlsx pdf
לוח א' 14​ תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות הישראלית, דצמבר 2018 ויוני 2019 xlsx pdf
​​