סקירה חצי שנתית 2020, לוחות

​מספר לוח ​שם הלוח ​Excel ​Pdf
​לוח א'-1 ​המבנה של מערכת הבנקאות, יוני 2020 xlsx pdf​
​לוח א'-2​ ​סעיפים עיקריים מדוח רווח וההפסד המאוחד של חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2015 עד יוני 2016 xlsx pdf
לוח ב'-2​ ​סעיפים עיקריים מדוח רווח וההפסד המאוחד של חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2019 עד יוני 2020 xlsx pdf
​לוח א'-3 ​השפעת הכמות והשפעת המחיר על הכנסות והוצאות הריבית, ישראל וחו"ל (שינוי לעומת תקופה מקבילה אשתקד) חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2019 עד יוני 2020  xlsx pdf
​לוח א'-4 ​היתרות הממוצעות, שיעורי הכנסות והוצאות הריבית ופער הריבית בגין הנכסים וההתחייבויות, חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2019 עד יוני 2020 xlsx pdf
לוח א'-5​ ​יתרת האשראי חציבור, לפי ענפי המשק, חמש הקבוצות הבנקאיות 2019 ויוני 2020 xlsx pdf
​לוח א'-6 ​העלות ליחידת תפוקה ויחס היעילות של התאגידים הבנקאיים בישראל, דצמבר 2018 עד יוני 2020 xlsx pdf
​לוח א'-7 ​מדדים לאיכות תיק האשראי של חמש הקבוצות הבנקאיות 2015 עד יוני 2020 xlsx pdf
​לוח א'-8 ​איכות האשראי לפי מגזרים מהותיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2013 עד יוני 2020 xlsx pdf
​לוח א'-9 ​מדדי הון מרכזיים של חמש הקבוצות הבנקאיות דצמבר 2016 עד יוני 2020 xlsx pdf
לוח א'-10​ ​אשראי ומרווחים לפי מגזרי פעילות פיקוחיים, המגזר העסקי חמש הקבוצות הבנקאיות דצמבר 2019, יוני 2020 xlsx pdf
​לוח א'-11 ​התפלגות ההון ויחסי ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות דצמבר 2019 ויוני 2020 xlsx pdf
לוח א'-12​ ​המאזן של סך מערכת הבנקאות הישראלית, דצמבר 2018 עד יוני 2020​ xlsx​ pdf
 ​​​