לוחות של הסקירה החצי שנתית 2012​

 

מספר

לוח​

​שם הלוח

​קובץ

Excel

קובץ

PDF​

לוח 1
מדדים מרכזיים על מערכת הבנקאות
xls​ pdf
לוח 2
מאזן 
xls​​ pdf​
לוח 3​ ​התפלגות יתרת האשראי לציבור לפי ענפי המשק xls​ pdf​
לוח 4
מדדים לאיכות אשראי לפי ענפי המשק
xls​​ pdf​​
לוח 5
מדדים לאיכות תיק האשראי 
xls​​ pdf​​
לוח 6
תיק ניירות הערך 
xls​​ pdf​​
לוח 7
החשיפה למדינות זרות
xls​​ pdf​​
לוח 8
חשיפת האשראי הנוכחית למוסדות פיננסיים זרים
xls​​ pdf​​
לוח 9
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית
xls​​ pdf​​
לוח 10
החשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין
xls​​ pdf​​
לוח 11
מדדי סיכון הנזילות
xls​​ pdf​​
לוח 12
התפלגות ההון ויחסי ההון
xls​​ pdf​​
לוח 13
סעיפים עיקריים מדו"ח הרווח וההפסד
xls​​ pdf​​

 

 

 

​