לוחות של הסקירה החצי שנתית 2013

 
מספר
לוח​
​שם הלוח קובץ EXCEL​ ​קובץ PDF
לוח 1
מדדים מרכזיים
xls pdf
לוח 2
המאזן 
xls​​ pdf​
לוח 3​ ​סעיפים עיקריים מדו"ח הרווח וההפסד xls​​ pdf​
לוח 4
עלות ליחידת תפוקה ויחס היעילות
xls​​ pdf​
לוח 5
התפלגות ההון ויחסי ההון 
xls​​ pdf​
לוח 6
יתרת האשראי לציבור לפי ענפי המשק 
xls​​ pdf​
לוח 7
מדדים לאיכות האשראי המאזני לציבור לפי ענפי משק
xls​​ pdf​
לוח 8
מדדים לאיכות תיק האשראי
xls​​ pdf​
לוח 9
תיק ניירות הערך
xls​​ pdf​
לוח 10
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית
xls​​ pdf​
לוח 11
החשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין
xls​​ pdf​
לוח 12
מדדי נזילות- יחס המודל הפיקוחי, תרחיש קיצון ומבחר מדדי ריכוזיות בתחום הנזילות
xls​​ pdf​