​מערכת הבנקאות בישראל, סקירה חצי שנתית 2015, לוחות

  

 

​מספר הלוח ​שם הלוח קובץ EXCEL​ ​קובץ PDF
​1 מדדים מרכזיים​ xls​ pdf​
​2 המאזן​ xls​ pdf​
​3 תיק ניירות הערך​ xls​ pdf​
​4 עלות ליחידת תפוקה ויחס היעילות​ xls​ pdf​
​5 סעיפים עיקריים מדו"ח הרווח וההפסד​ xls​ pdf​
​6 השפעת הכמות והשפעת המחיר​ xls​ pdf​
7​ היתרות הממוצעות, שיעורי הכנסות והוצאות הריבית ופער הריבית​ xls pdf​
​8 התפלגות ההון ויחסי ההון​ xls​ pdf​
9​ מדדי הון מרכזיים​ xls​ pdf​
10​ יחס המינוף​ xls​ pdf​
11​ יתרת האשראי לציבור לפי ענפי משק​ xls​ pdf​
12​ מדדים לאיכות האשראי לפי ענפי משק​ xls​ pdf​
13​ החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית​ xls pdf​
​14 החשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין​ xls​ pdf​
​15 החשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2014 עד יוני 2015​ xls​ pdf