​מערכת הבנקאות בישראל, סקירה חצי שנתית 2016, לוחות

 

 

​מס' לוח ​שם הלוח ​קובץ Excel ​קובץ Pdf
​1 מדדים מרכזיים של מערכת הבנקאות, דצמבר 2001 עד יוני 2016 xls​ pdf​
2​ סעיפים עיקריים מדוח הרווח וההפסד המאוחד של חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2015 עד יוני 2016 xls​ pdf​
3​ השפעת הכמות והשפעת המחיר על הכנסות והוצאות הריבית, ישראל וחו"ל (שינוי לעומת תקופה מקבילה אשתקד), חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2015 עד יוני 2016         xls​ pdf​
4​ היתרות הממוצעות, שיעורי הכנסות והוצאות הריבית ופער הריבית בגין הנכסים וההתחייבויות, חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2015 עד יוני 2016 xls​ pdf​
5​ מגזרי פעילות פיקוחיים – יתרות מאזניות ומדדי ביצוע, חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2016 ויוני 2015 xls​ pdf​
6​ התפלגות ההון ויחסי ההון בחמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2015 ומרץ 2016 xls​ pdf​
7​ מדדי הון מרכזיים של חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2009 עד יוני 2016 xls​ pdf​
8​ המאזן של סך מערכת הבנקאות הישראלית, דצמבר 2014 עד יוני 2016 xls​ pdf
9​ תיק ניירות הערך של סך מערכת הבנקאות הישראלית, דצמבר 2015 ויוני 2016 xls​ pdf​
10​ יתרת האשראי לציבור, לפי ענפי המשק, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2015 ו-יוני 2016 xls​ pdf​
11​ מדדים לאיכות תיק האשראי של חמש הקבוצות הבנקאיות, 2011 עד יוני 2016 xls​ pdf​
12​ מדדים לאיכות האשראי המאזני לציבור, לפי ענפי המשק, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2015 ו-יוני 2016 xls​ pdf​
13​ חשיפת האשראי הנוכחית למוסדות פיננסיים זרים, חמש הקבוצות הבנקאיות, 06/2016 xls​ pdf​
14​ החשיפה למדינות זרות, חמש הקבוצות הבנקאיות, 06/2016 xls​ pdf​
15​ העלות ליחידת תפוקה ויחס היעילות של התאגידים הבנקאיים בישראל, דצמבר 2014 עד יוני 2016 xls​ pdf​
16​ ההכנסות מעמלות ואחרות וההוצאות התפעוליות של חמש הקבוצות הבנקאיות, יוני 2015 עד יוני 2016 xls​ pdf​
17​ החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2015 עד יוני 2016 xls​ pdf​
18​ החשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין, חמש הקבוצות הבנקאיות, דצמבר 2015 עד יוני 2016 xls​ pdf​
ת-1​ אומדן להלוואה הממוצעת ולתקופה הממוצעת לפירעון, הלוואות למטרת מגורים, סך המערכת הבנקאית, אפריל 2011 עד יולי 2016 xls​ pdf​