פרק ב' - הפעילות המצרפית: התוצר והתעסוקה

31/03/2020

  • התוצר המקומי הגולמי צמח בשנת 2019 ב-3.5%, בדומה לצמיחתו בשנה הקודמת ובקרבת קצב הצמיחה הפוטנציאלי.

  • בניכוי גורמים חריגים צמיחת התוצר התמתנה השנה והייתה נמוכה מעט מקצב הצמיחה הפוטנציאלי של המשק. 

  • השיפור בתנאי הסחר והמדיניות המקרו-כלכלית המרחיבה תמכו בהתרחבות השימושים המקומיים, בעוד שההאטה בסחר העולמי הקשתה על התרחבות היצוא. 

  • היבוא המשיך לצמוח מהר יותר מאשר התוצר ונתן מענה לביקוש המקומי הגבוה.

  • שוק העבודה נותר בסביבה של תעסוקה מלאה, אך תהליך התהדקותו נפסק.

  • העודף בחשבון השוטף גדל, בתמיכת תנאי הסחר ופעילות ענפי ההייטק, ובשער החליפין הריאלי התחדשה מגמת הייסוף. 

  • הייסוף הריאלי המתמשך מוסיף להקשות על ענפי התעשייה, ואילו ענפי המסחר והשירותים פחות רגישים לתנודות בשער החליפין. השפעת הייסוף באה לידי ביטוי כעבור שנה, והיא מקשה הן על היצוא התעשייתי והן על הייצור המקומי שחשוף ליבוא מתחרה.