דוח בנק ישראל 2017 - נתונים משלימים לנספח הסטטיסטי

30/11/2017

לוחות פרק ו' המגזר הציבורי ומימונו (מעודכן לנובמבר 2017)
 
לוח ו' - 1 - הרכיבים העיקריים בהכנסות הממשלה הרחבה ובהוצאותיה, 2003 עד 2016
תאריך עדכון 30.11.2017
לוח ו' - 2 - שיעורי הגידול הנומינאלי של ההוצאה הציבורית בישראל, 2000 עד 2016
תאריך עדכון 30.11.2017
תאריך עדכון 30.11.2017
 תאריך עדכון 30.11.2017
תאריך עדכון 30.11.2017
תאריך עדכון 30.11.2017
 
 
 
דיאגרמות פרק ו' המגזר הציבורי ומימונו (מעודכן לנובמבר 2017)
 
 

 

דיאגרמה ו'-1 - המצרפים הפיסקליים בישראל בהשוואה לממוצע 2000-2016 ב-OECD
תאריך עדכון 30.11.2017
תאריך עדכון 30.11.2017

דיאגרמה ו'-3 - התפתחות היחס בין ההוצאה הלאומית לתלמיד ובישראל וב-OECD , ב1995 עד 2013 (לפי רמת חינוך)

תאריך עדכון 30.11.2017

תאריך עדכון 30.11.2017
תאריך עדכון 30.11.2017
תאריך עדכון 30.11.2017
 תאריך עדכון 30.11.2017
 תאריך עדכון 30.11.2017