מחלקת מטבע חוץ, דוח שנתי 2007

השקעת יתרות מטבע החוץ

הדוח המלא - קובץ PDF ()

הרמה הממוצעת של יתרות מטבע החוץ של בנק ישראל בשנת 2007 הייתה כ-28 מיליארדי דולרים.
רמה זו של היתרות שווה ל-4 חודשי יבוא, ומהווה 69% מהחוב החיצוני לטווח קצר של המשק - ירידה של 0.7 חודש ושל 2.7 נקודות אחוז לעומת 2006. היא מכסה רק 72% מרמת היתרות הרצויה, המחושבת לפי הערכת השימושים האפשריים ביתרות, לעומת 76% עד 78% בשנים 2004 - 2006.
בתשע השנים האחרונות עלו יתרות מטבע החוץ של ישראל בשיעור של 27% בלבד, לעומת עלייה של 127% במדינות החברות ב-OECD ושל 418% במדינות שאינן חברות ב-OECD.
לנוכח התפתחויות אלה הודיע הבנק, במארס 2008, על תוכנית להגדיל משמעותית את רמת היתרות על ידי רכישת מטבע חוץ בשוק. לפי תוכנית זו, יגדיל בנק ישראל את יתרות מטבע החוץ בכ-10 מיליארדי דולרים, במשך תקופה של כשנתיים, באמצעות רכישות של כ-25 מיליוני דולרים ביום.
לא היה השנה שינוי במסגרת ניהולן של היתרות, המבוססת על השימושים האפשריים בהן ועל תועלתן למשק. עקרונותיה של מסגרת הניהול והיבטים שונים שלה נבחנים באופן שוטף על ידי הבנק.
תשואת ההחזקה של היתרות במונחי נומרר הסתכמה בשנת 2007 ב-6.9%, לעומת 3.8% אשתקד . תשואה זו משקפת בעיקר את ירידת התשואות-לפדיון בשוק איגרות החוב של ממשלת ארה"ב במהלך השנה הנסקרת, אשר הניבה רווחי הון לצד הכנסות יורדות מריבית.
השנה תשואת ההחזקה של היתרות הייתה כמעט זהה לתשואת הסמן. הפער ביניהן מבטא את תרומת הניהול הפעיל של התיק. העדר פער השנה לעומת פערים חיוביים בשנים עברו מיוחס לתהפוכות שהתחוללו בשווקים הפיננסיים במחצית השנייה של השנה, ובעיקר לעליית מירווחי התשואות של נכסי מירווח לעומת איגרות חוב ממשלתיות באותה תקופה, בעקבות משבר ה-subprime בארה"ב.
החשיפה של היתרות למערכת הבנקאות הבין-לאומית השנה הייתה בממוצע בהיקף של 33% מהיתרות. חשיפה זו מנוהלת על פי מערכת של מכסות וכללים, שהיא חלק מרכזי במערך הניהול של סיכון האשראי בתיק.
אף שהנזילות בשווקים הפיננסיים הושפעה לרעה מהמשבר בעולם, רמת הנזילות של תיק היתרות נשארה גבוהה מאוד: כ-91% מתיק היתרות מושקעים בנכסים בעלי נזילות גבוהה, והשאר מושקע בנכסים שהם אמנם נזילים, אך שרמת נזילותם נמוכה יותר.