המשק והמדיניות הכלכלית

03/04/2016
 
תקציר
  • צמיחת התוצר השנה הסתכמה ב-2.5%, שיעור מתון אך דומה לשיעור הממוצע בשלוש השנים שקדמו לשנה זו (בניכוי השפעת תחילתה של הפקת הגז). בשנים שבאו בעקבות המשבר של 2008 סייעו המדיניות הפיסקלית, לצד הגידול בהשקעות בבנייה למגורים, להגדיל את הביקושים המקומיים וליצור תחליף מסוים לביקושים ליצוא. אולם בשנתיים-שלוש האחרונות השפעתם מוצתה, והצמיחה עברה להתבסס באופן הדרגתי וכמעט בלעדי על הצריכה הפרטית, רכיב שקיבל תמיכה מהמדיניות המוניטרית המרחיבה.
  • האינפלציה הפכה לשלילית בסוף 2014, ומגמת הירידה בה נמשכה השנה. מגמת הירידה משותפת לרוב המכריע של המדינות המפותחות והיא מבטאת בעיקר את הירידה החדה במחירי האנרגיה ושאר הסחורות האחודות. המדיניות המוניטרית נותרה השנה מרחיבה, והוועדה המוניטרית הפחיתה את הריבית לרמתה הנמוכה ביותר אי פעם – 0.1% – והרחיבה את רכישות המט"ח. הוועדה החליטה שלא להעמיק את ההרחבה המוניטרית, מפני שהמשק נמצא בתעסוקה מלאה והתגבשה הערכה שהאינפלציה הנמוכה נובעת בעיקר מצד ההיצע ומההוזלות שיזמה הממשלה, וכן מפני שהריבית התקרבה לאפס ומחירי הדיור הוסיפו להאמיר.
  • המדיניות הפיסקלית התנהלה במרבית השנה ללא תקציב מאושר. הגירעון המבני של הממשלה הצטמצם מעט ב-2015, בהמשך לצמצום שחל בו בשנתיים הקודמות. ההכנסות ממסים גדלו השנה כתוצאה מגידול בעסקאות הנדל"ן, התרחבות הצריכה הפרטית, ועלייה בתשלומי השכר במשק.
  • שוק העבודה הוסיף להפגין חוסן גם השנה למרות שיעור הצמיחה המתון: שיעורי ההשתתפות והתעסוקה עלו והאבטלה המשיכה לרדת. הביקושים העֵרים בשוק העבודה התבטאו בעלייה של היחס בין מספר המשרות הפנויות ומספר המובטלים, תהליך שמבטא התהדקות (tightness) בשוק העבודה.
  • שער החליפין הריאלי נותר השנה יציב (בממוצע). הריבית הנמוכה ורכישות המט"ח סייעו לכך, כמו גם סגירת הפער בין הצמיחה של התוצר לנפש בישראל לבין זו של התוצר לנפש במדינות ה-OECD, פער שהפעיל לחץ לייסוף מתמשך בשער החליפין הריאלי.
  • מחירי הדירות הוסיפו להאמיר גם השנה, תוך גידול בהיקף העסקאות והתרחבות משמעותית של המשכנתאות. רמת הפעילות בענף נותרה השנה גבוהה: התחלות הבנייה הסתכמו בכ-48 אלף יחידות דיור ונסתיימה בנייתן של 43 אלף יחידות דיור. הממשלה הפעילה השנה את תכנית "מחיר למשתכן במתכונת חדשה" – רכיב מרכזי במאבקה לבלימת העלייה במחירי הדירות לזוגות צעירים – אולם מכיוון שהתכנית מרימה רק תרומה קטנה להגדלת היצע הדירות, אין זה ברור כיצד תשפיע על המחירים בשוק בכללותו.