הפעילות המצרפית: התוצר והתעסוקה

03/04/2016

 

תקציר

·         ב-2015 צמח התוצר המקומי הגולמי ב-2.5% – דומה לקצב בשלוש השנים הקודמות ומתון מעט בהתחשב בקצב הצמיחה ההיסטורי ובקצב התרחבותו של כוח העבודה. הדבר התבטא בכך שבשנתיים האחרונות צמיחת התוצר לנפש ופריון העבודה נמוכים ביחס לנתונים המקבילים במרבית החברות ב-OECD.

·         הצמיחה המתונה נובעת בעיקר מכך שהפעילות העולמית מדשדשת מאז המשבר של 2008, ובמידה מסוימת גם מהריסון הפיסקלי שהממשלה הנהיגה ב-2013 וב-2014.

·         קיימים סימנים לכך שהצמיחה התמתנה בשנה האחרונה גם עקב היווצרותן של מגבלות נקודתיות בהיצע של כוח האדם, בפרט בתחום הטכנולוגיה העילית, מגזר שנהנה בשנים האחרונות מגידול מהיר של התעסוקה בענפי השירותים העסקיים.

·         מבחינת השימושים בלטה השנה ההתכווצות ביצוא. לצד הצמיחה הנמוכה בסחר העולמי גרמו לה גם שחיקה בכושר התחרות כתוצאה מהייסוף שחל בשנים הקודמות בשער החליפין וירידה ביצוא השירותים העסקיים; ייתכן כי ירידה זו משקפת את השפעת ההיצע של כוח אדם מיומן בתחומי טכנולוגיית המידע.

·         למתינות הגידול בשימושים תרם גם קיפאון בהשקעות בענפי המשק, ובפרט בתעשייה – ענף שחשוף לביקוש מחו"ל. מיצוי היכולת להגדיל את התחלות הבנייה במשק הביא לכך שההשקעה בבנייה התייצבה ברמה גבוהה ולא תרמה לצמיחה בשנתיים האחרונות. 

·         קצב גידולה של הצריכה הפרטית, ובפרט של הצריכה השוטפת, האיץ השנה ותרם לשימור קצב הצמיחה. הדבר נבע הן מסביבת הריבית הנמוכה והן מגידולה של ההכנסה הריאלית הפנויה – תוצאה של הירידה במחירי האנרגיה והסחורות בעולם ושל החוסן בשוק העבודה.

·         שיעור התעסוקה במשק הוסיף לעלות גם השנה תוך שהאבטלה יורדת לשפל היסטורי. להתרחבות התעסוקה תרמו במיוחד השינוי בהרכב הביקוש במשק – זה הוסיף לנוע לעבר גידול בפעילות עתירת עבודה, כגון שירותים עסקיים ומסחר – והגידול בתעסוקה בשירותים הציבוריים. השנה התלוותה לתהליכים אלה האצה קלה בקצב עלייתו של השכר הנומינלי. השכר הריאלי במונחי מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור ניכר, וכך תרם לגידול בצריכה הפרטית.

·         הצמיחה הפוטנציאלית התמתנה מעט ביחס לשנים עברו. זאת עקב האטה מתמשכת בקצב גידולה של האוכלוסייה בגילי העבודה העיקריים, תחילת מיצוין של הירידה המתמשכת בשיעור האבטלה הטבעי ושל העלייה בשיעור ההשתתפות, והאטה בקצב התרחבותו של ההון הפיזי. אולם הצמיחה הפוטנציאלית עדיין גבוהה מצמיחתו של הביקוש המצרפי ולכן פער התוצר השלילי התרחב.