סוגיות בשוק העבודה

29/03/2017
תקציר פרק ה':
·       שוק העבודה התאפיין השנה בביקוש גבוה לעובדים, בשיעור אבטלה נמוך, והגידול במספרן של שעות העבודה למועסק ובשיעור המשרות הפנויות. הגידול המהיר בביקוש לעובדים והעלייה בשיעור המשרות הפנויות הקיפו טווח רחב של ענפים ומשלחי יד.
·       השכר הנומינלי למשרת שכיר עלה בשנים האחרונות בכ-2% - 2.5%, בדומה לקצב ביתר המדינות ב-OECD. זהו הקצב שמנבא מודל סטטיסטי המביא בחשבון את העובדה שבמדינות המפותחות קיים בטווח הארוך קשר בין השכר לבין הפריון, שיעור האבטלה והציפיות לאינפלציה.
·      השכר הריאלי בניכוי מדד המחירים לצרכן עלה באופן משמעותי בשנתיים האחרונות. השנה אף עלה במעט משקלם של סך תשלומי השכר בתוצר, לאחר שבמשך שנים הוא נשחק.
·      קצב העלייה בשכרם הנומינלי של העובדים במגזר הציבורי התמתן מאוד ב-2015 – 2016, וירד אל מתחת לקצב העלייה של השכר במגזר העסקי לאחר שבשנתיים הקודמות הוא עלה עליו. השכר במגזר הציבורי צפוי להוסיף לעלות בקצב אטי יחסית עקב הסכמי השכר שנחתמו לתקופה המסתיימת ב-2019, אולם לאורך זמן השכר בשני המגזרים עולה בקצב דומה.