הפעילות המצרפית: התוצר והתעסוקה

28/03/2018
תקציר פרק ב':

  • ​בסיכום 2017 נראה שהמשק נהנה ממצב מקרו-כלכלי טוב ושוק העבודה נמצא בסביבת תעסוקה מלאה. התוצר המקומי הגולמי צמח ב-3.4% - גבוה מקצב הצמיחה של התוצר הפוטנציאלי.
  • ב-2017 היה הרכב הצמיחה מאוזן יחסית להרכב בשנים האחרונות. ב-2017-2016 האיצו השימושים המקומיים מפני שתנאי הסחר השתפרו ומפני שננקטה מדיניות מקרו-כלכלית מרחיבה הן מוניטרית והן פיסקלית. השנה נוספה לכך גם האצה ביצוא, בהשפעת התאוששותו של הסחר העולמי.
  • צמיחת היצוא משקפת בעיקר האצה ביצוא השירותים העסקיים והתאוששות בתיירות. לעומת זאת, יצוא הסחורות צמח בקצב מתון, ועל התפתחותו מוסיף להקשות הייסוף המתמשך בשער החליפין הריאלי.
  • התרחבותה המהירה של הצריכה הפרטית (למעט בני קיימא) הוליכה לכך שב-2017 פחת שיעור החיסכון, בניגוד למגמה בשנים האחרונות. זאת משום שהצריכה המשיכה לצמוח מהר מהתוצר (במחירים קבועים), והשנה נוספה לכך גם הרעה בתנאי הסחר.
  • שיעור התעסוקה במשק הוסיף לעלות גם השנה, והתגברה ההתהדקות בשוק העבודה: שיעור האבטלה ירד לשפל של כמה עשורים; שיעור המשרות הפנויות הגיע לשיא; החברות במגזר העסקי דיווחו על החמרה במחסור בעובדים; עליית השכר האיצה; ושיעור התמורה לעבודה עלה במידה ניכרת לאחר ירידה מתמשכת.
  • נראה כי במשק כבר אין עודף בכושר הייצור, לאחר שהביקוש צמח מהר בשנתיים האחרונות והתוצר הפוטנציאלי צמח לאט יותר. מגבלת היצע מקשה על הפעילות הכלכלית להוסיף להתרחב במהירות, ולכן גדל נתח הביקוש המקומי שנותב ליבוא ופחת העודף בחשבון השוטף.