סוגיות ברווחה ומדיניות חברתית

31/03/2019

ת​קציר פרק ח'
  • ירידת האבטלה ועליית השכר בשנים 2017 ו-2018 תרמו לשיפור מצב העובדים, בפרט מעוטי ההכנסה שבהם.
  • על רקע השיפור שחל ב-2017 בשוק העבודה ירדה ל-18.3% תחולת העוני על פי ההכנסות נטו בקרב משקי הבית, וניכרה ירידה נוספת במדדי ג'יני לאי-השוויון בין משקי הבית בהכנסות הכלכליות ובהכנסות נטו. שיעור העניים ואי-השוויון בין משקי הבית בהכנסות נטו נותרו גבוהים בהשוואה בין-לאומית.
  • ב-20162017  עלתה תרומת הממשלה לצמצום אי-השוויון באמצעות התערבות ישירה, קרי מיסים ותשלומי העברה.
  • מגמת הצמצום של הפערים הכלכליים בין משקי הבית רגישה לרמתה הגבוהה של התעסוקה. הדבר מתבטא בכך שאי-השוויון על פי ההכנסה הכלכלית הצטמצם יותר מאי-השוויון על פי ההכנסות נטו, וכן בגידול בפערי ההכנסות בין האוכלוסייה העובדת לזו שאינה עובדת.
  • חשוב שהממשלה תוסיף לתמוך בכדאיותה הכלכלית של היציאה לעבודה ובשיפור סיכוייהן של משפחות עובדות לחיות ברווחה כלכלית.
  • גיל הפרישה האפקטיבי, הגיל הממוצע שבו עובדים בני 50 ומעלה פורשים מכוח העבודה, עלה במרוצת השנים. העלאת גיל הפרישה הסטטוטורי בשנים 20042009 תרמה להעלאת גיל הפרישה האפקטיבי בקרב נשים וגברים בכל רמות ההשכלה.
  • בשנים האחרונות יש סימנים לכך שנבלמת מגמת העלייה של גיל הפרישה האפקטיבי בקרב גברים (בכל רמות ההשכלה) ונשים (בעלות השכלה על-תיכונית), וייתכן שהדבר מעיד כי העלאת גיל הפרישה מיצתה את השפעתה בקבוצות אלה.
  • ב-2018 החליטה הממשלה להקים ועדה שתבחן דרכים להרחבת מלאי הדירות בשיכון הציבורי. בשנים 20142018 המשיכה הממשלה למכור לדיירים דירות רבות ממלאי השיכון הציבורי, ורכשה למלאי דירות שמספרן עומד רק על כרבע ממספר הדירות שנמכרו.
  • כאשר מתכננים את המדיניות לסיוע בדיור חשוב להביא בחשבון את ההטבות הגלומות בהתערבות הממשלה, כדי להעריך כיאות את עלותם הכלכלית של האמצעים השונים. נוסף לעלות האמצעים יש לבחון גם את השפעתם על התנהגות משקי הבית, בפרט בכל הנוגע לעצמאותם הכלכלית ולסביבת מגוריהם.​