הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2009

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2009

תקציר:

תפקידי בנק ישראל
לאחר קום המדינה נדונה במשרד האוצר שאלת הקמתו של בנק מרכזי, שכינויו אז – הבנק הממלכתי. בלחץ מאורעות נדחה הדבר, אך הצורך המיידי לבעיית הנפקת המטבע של המדינה  הצעירה זירז את חקיקת "פקודת שטרי בנק, תש"ח 1948". הפקודה הסדירה את הסמכות להנפיק שטרי כסף באמנה בין הממשלה ו"בנק אנגלו פלשתינה" לימים "בנק לאומי לישראל".
חוק בנק ישראל התשי"ד 1954 אושר בכנסת ב24- באוגוסט 1954, ונכנס לתוקפו ב-1 בדצמבר של  אותה שנה. עם הקמת בנק ישראל הועברו אליו מחלקת ההוצאה מ"בנק לאומי לישראל" ויחידת המפקח על הבנקים ממשרד האוצר. הפיקוח על מטבע חוץ הועבר לבנק ישראל בשנת 1978.

קישור לקובץ