הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 1999

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 1999

תקציר:

נגיד בנק ישראל
חוק בנק ישראל מדגיש את עצמאותו של הבנק. לכן מתמנה הנגיד בידי נשיא המדינה, על פי המלצת הממשלה, לתקופת כהונה של חמש שנים.

הנגיד מופקד על ניהולו של בנק ישראל, ומתווה אתץ המדיניות בתחומים השונים שבאחריות הבנק - המדיניות המוניטרית, מדיניות שער החליפין, ניהול מטבע החוץ, הנפקת המטבע, רישוי לבנקים ועוד.

הנגיד משמש, על פי חוק, גם כיועץ כלכלי לממשלה, ולפיכך הוא משתתף בישיבות ועדת השרים לענייני כלכלה ובדיוניה הכלכליים החשובים של הממשלה.

קישור לקובץ