התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ינואר 2020

09/01/2020

מדיניות מקרו-כלכלית

תמצית

מסמך זה מציג את התחזית המקרו-כלכלית שחטיבת המחקר בבנק ישראל גיבשה בינואר 2020 בנוגע למשתני המקרו העיקריים – התוצר, האינפלציה והריבית. על פי התחזית, התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 2.9% ב-2020 – מעט נמוך מהתחזית הקודמת. ב-2021 התוצר צפוי לצמוח ב-3.2%. שיעור האינפלציה ב-2020 צפוי לעמוד על 1.0%, נמוך מהתחזית הקודמת, וב-2021 הוא צפוי לעמוד על 1.4%. על פי התחזית, הריבית המוניטרית צפויה לעמוד על 0.25% או 0.1% בעוד שנה.

התחזית

חטיבת המחקר של בנק ישראל עורכת בכל רבעון תחזית מקרו-כלכלית שמתבססת על כמה מודלים, על מקורות מידע שונים ועל הערכות שיפוטיות. בתהליך זה יש תפקיד מרכזי למודל ה-DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) שפותח בחטיבת המחקר – מודל מבני שמבוסס על יסודות מיקרו-כלכליים. המודל מספק מסגרת לניתוח הכוחות המשפיעים על הכלכלה ומאפשר לגבש את המידע מהמקורות השונים לכדי תחזית מקרו-כלכלית למשתנים ריאליים ונומינליים, המתאפיינת בעקביות פנימית ובסיפור כלכלי. 

לתחזית במלואה 

​​