התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2019

08/04/2019

מדיניות מקרו-כלכלית

תמצית

מסמך זה מציג את התחזית המקרו-כלכלית שחטיבת המחקר בבנק ישראל גיבשה באפריל 2019 בנוגע למשתני המקרו העיקריים – התוצר, האינפלציה והריבית. ב-2019 התוצר צפוי לצמוח ב-3.2%, נמוך מעט מהקצב שהערכנו בתחזית הקודמת. בשנת 2020 התוצר צפוי לצמוח ב-3.5%. האינפלציה בארבעת הרבעונים המסתיימים ברבעון הראשון של 2020 צפויה לעמוד על 1.3%. האינפלציה ב-2019 וב-2020 צפויה לעמוד על 1.5% ו-1.6%, בהתאמה. הריבית המוניטרית צפויה לעלות ל-0.50% לקראת סוף הרבעון השלישי של 2019, ולהמשיך לעלות בהדרגה עד 1.00% בסוף 2020.


התחזית

חטיבת המחקר של בנק ישראל עורכת בכל רבעון תחזית מקרו-כלכלית, וזו מתבססת על כמה מודלים, על מקורות מידע שונים ועל הערכות שיפוטיות. בתהליך זה יש תפקיד מרכזי למודל ה-DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) שפותח בחטיבת המחקר – מודל מבני שמבוסס על יסודות מיקרו-כלכליים. המודל מספק מסגרת לניתוח הכוחות המשפיעים על הכלכלה, והוא מאפשר לגבש את המידע מהמקורות השונים לכדי תחזית מקרו-כלכלית למשתנים ריאליים ונומינליים, המתאפיינת בעקביות פנימית ובסיפור כלכלי.