התחזית המקרו כלכלית של חטיבת המחקר, יולי 2019

08/07/2019

מדיניות מקרו-כלכלית

תמצית

מסמך זה מציג את התחזית המקרו-כלכלית שגיבשה חטיבת המחקר בבנק ישראל ביולי 2019 בנוגע למשתני המקרו העיקריים – התוצר, האינפלציה והריבית. התוצר ב-2019 צפוי לצמוח ב-3.1%, קצב נמוך מעט משהערכנו בתחזית הקודמת וב-3.5% ב-2020. האינפלציה בארבעת הרבעונים הבאים צפויה לעמוד בדומה לתחזית הקודמת על 1.4% ו-1.6% ב-2020. הריבית המוניטרית צפויה לעלות ברבעון השלישי של 2019 ל-0.5% ולהמשיך לעלות בהדרגה, כך שבסוף 2020 היא צפויה לעמוד על 1.0%.

התחזית

חטיבת המחקר של בנק ישראל עורכת בכל רבעון תחזית מקרו-כלכלית שמתבססת על כמה מודלים, על מקורות מידע שונים ועל הערכות שיפוטיות. בתהליך זה יש תפקיד מרכזי למודל ה-DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) שפותח בחטיבת המחקר – מודל מבני שמבוסס על יסודות מיקרו-כלכליים. המודל מספק מסגרת לניתוח הכוחות המשפיעים על הכלכלה ומאפשר לגבש את המידע מהמקורות השונים לכדי תחזית מקרו-כלכלית למשתנים ריאליים ונומינליים, המתאפיינת בעקביות פנימית ובסיפור כלכלי​​.