התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2022

תמצית

מסמך זה מציג את התחזית המקרו-כלכלית שחטיבת המחקר בבנק ישראל גיבשה באוקטובר 2022[1] בנוגע למשתני המקרו העיקריים – התוצר, האינפלציה והריבית. על פי התחזית, התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 6% ב-2022, ובשיעור של 3% ב-2023. שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים[2] צפוי להיות 2.7%. ב-2022 צפוי שיעור האינפלציה לעמוד על 4.6%, וב-2023 הוא צפוי לעמוד על 2.5%. על פי התחזית, הריבית המוניטרית צפויה לעמוד על 3.50% בממוצע ברבעון השלישי של 2023.

התחזית

חטיבת המחקר של בנק ישראל עורכת בכל רבעון תחזית מקרו-כלכלית שמתבססת על כמה מודלים, על מקורות מידע שונים ועל הערכות שיפוטיות. בתהליך זה יש תפקיד מרכזי למודל ה-DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) שפותח בחטיבת המחקר – מודל מבני שמבוסס על יסודות מיקרו-כלכליים.[3] המודל מספק מסגרת לניתוח הכוחות המשפיעים על הכלכלה ומאפשר לגבש את המידע מהמקורות השונים לכדי תחזית מקרו-כלכלית למשתנים ריאליים ונומינליים, המתאפיינת בעקביות פנימית ובסיפור כלכלי.


[1] התחזית הוצגה לוועדה המוניטרית ב-2/10/2022, לקראת החלטת הריבית שהתקבלה ב-3/10/2022.

[2] ארבעת הרבעונים המסתיימים ברבעון השלישי של שנת 2023.

[3] הסבר על התחזיות המקרו-כלכליות שחטיבת המחקר מגבשת, וכן סקירה של המודלים שהן מושתתות עליהם, מופיעים בדוח האינפלציה 31 (לרבעון השני של 2010), סעיף 3ג. נייר העבודה על מודל ה-DSGE זמין באתר האינטרנט של בנק ישראל. כותרתו

MOISE: A DSGE Model for the Israeli Economy, Discussion Paper No. 2012.06.​


מסמך התחזית המלא​