התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, דצמבר 2013

 

תמצית
מסמך זה מציג את התחזית המקרו-כלכלית שגיבשה חטיבת המחקר בבנק ישראל בדצמבר 2013. התחזית הוצגה לוועדה המוניטרית ב-22.12.2013, לקראת קבלת ההחלטה על ריבית בנק ישראל לינואר 2014. להערכת חטיבת המחקר, התוצר המקומי הגולמי צפוי לצמוח ב-3.5 אחוזים בשנת 2013, ב-3.3 אחוזים ב-2014 וב-3.2 אחוזים ב-2015. בניכוי ההערכות לתרומה של הפקת הגז ממאגר "תמר" צפוי קצב צמיחת התוצר להשתפר מ-2.6 אחוזים ב-2013 ל-2.9 אחוזים ב-2014 ול-3.2 אחוזים ב-2015. זאת על רקע שיפור בסביבה העולמית ותחזיות להמשך מגמת השיפור בשנים 2014-2015. שיעור האינפלציה בשנה הקרובה (המסתיימת ברביע הרביעי של 2014) צפוי להסתכם ב-1.8 אחוזים. בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית המוניטרית ברמה של 1% – רמתה בעת עריכת התחזית – עד למחצית השנייה של 2014, וברביע האחרון של 2014 הריבית צפויה לעמוד על 1.25 אחוזים.