דוח בנק ישראל 2002

31/03/2003 |  בנק ישראל

 

​חלקי הדוח ​קובץ PDF
מכתב הנגיד pdf​
מחלקת המחקר המשק והמדיניות הכלכלית pdf​​
התוצר לענפיו​
קווי ההתפתחות העיקריים; הביקוש וההיצע של התוצר; שער החליפין הריאלי, החסכון וההשקעה​ pdf​
ענפי המשק​ pdf​
התעשייה​ pdf​
החקלאות​ pdf​
התחבורה והתקשורת, ​ pdf​
הבנייה​ pdf​
המסחר והשירותים​ pdf​
התעסוקה והשכר pdf​
תקציב המדינה והממשלה הרחבה pdf​
דיאגרמות מעודכנות לפרק זה, נכון ליום 9/10/2003 ​ pdf​
לוחות מעודכנים לפרק זה, נכון ליום 9/10/2003 ​ pdf​
המחלקה המוניטרית קווי ההתפתחות העיקריים pdf​
המדיניות המוניטרית, האינפלציה והמחירים pdf​
תיק הנכסים הכספיים של הציבור pdf​
שוק ניירות הערך pdf​
המשקיעים המוסדיים pdf​
לוח האירועים בשוקי הכספים וההון בשנת 2002 pdf​
מחלקת מטבע חוץ השקעת יתרות מטבע החוץ  pdf​
ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ המקומי pdf​
המחלקה לפעילות המשק במטבע חוץ מבט כולל ומדיניות pdf
מאזן התשלומים -  פעילות המשק מול חוץ לארץ ​ ההתפתחויות העיקריות ​ pdf​
החשבון השוטף וחשבון ההון ​ pdf​
החשבון הפיננסי - פרק 1 ,
פרק 2, ​
pdf
pdf​
החוב החיצוני וסיכון האשראי של המשק - הפרק במלואו ​ pdf​
שוק שקל-מטבע חוץ ניתוח כולל של שוק שקל-מטבע חוץ ​ pdf​
הפעילות של תושבי ישראל במטבע חוץ ושל תושבי חוץ בשקלים​ pdf​
נספחים​ pdf​
חשב הבנק מאזן ליום 31 בדצמבר 2002 ​ pdf​
דוח רווח והפסד לשנת שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2002 pdf​
ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2002 pdf​
דברי הסבר לדוחות הכספיים​ pdf​
מערכות התשלומים והסליקה בישראל ​ pdf​
נספח סטטיסטי​ pdf​
נספחים סטטיסטיים הנספח הסטטיסטי לדוח בנק ישראל 2002
לוחות משלימים בתחומים: שוק הכספים, מחירים ומאזן התשלומים ​
 ​